Zierikzee zoals het was deel 3

Zierikzee zoals het was deel 3

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5170-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zierikzee zoals het was deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

INLEIDING

Er wordt wei eens gezegd, dat "niets" toevallig gebeurt en alles volgens plan verloopt en dat er altijd een gel uk bij een ongeluk is. Waarom lOU Zierikzee in het totaalbeeld daar dan een uitzondering op moeten zijn? Zierikzee, de historische hoofdstad van Zeeland beoosten Schelde, heeft dat aileen maar als waarheid ondervonden. In de negentiende eeuw was de stad z6 verarmd, dat er hier geen geldmiddelen aanwezig waren om te slopen en te breken. Juist in die tijd werd er elders in ons land zoveel bouwkundig schoons omver gehaald. Daaraan dankt deze kleine stad het, dat haar poorten en al die andere historische monumenten - erfgoed uit het verleden - voor het belangrijkste deel ongeschonden of weer keurig geconserveerd zijn. Nu staan er honderden Zierikzeese objecten - klein en groot - op de nationale monumentenlijst. In het veri eden zijn er ernstige stadsbranden geweest, er was ook verval, waardoor toch een aantal panden moest worden opgeruimd. Na de oorlog en de watersnoodramp kwam er veel geld los om de erfenissen van het verleden te restaureren en die kans heeft het stadsbestuur met beide handen aangegrepen. Bovendien maakte de van kracht geworden eerste werkelijke Monumentenwet het niet aileen mogelijk om afzonderlijke historische bouwwerken tot monumenten te verklaren en voor afbraak te behoeden want het ging nog een stap verder. Zij strekte haar beschermende arm nu ook uit over gehele cornplexen van oude gebouwen die hard aan een opknapbeurt toe waren. Die konden dan tezamen als straat, plein ofzelfs als stadswijk als historisch monument voor het nageslacht worden veilig gesteld. Ais er nu een s.tad in Nederland was, waar de brandende behoefte aan deze verruimende reikwijdte van de Monumentenwet aan de realiteit kon worden getoetst, dan was dat weI bij uitstek Zierikzee. Het moet als een stukje eerbetoon aan de toenmalige burgemeester van onze stad, mr. F.Th. Dijckmeester, worden gezien dat hij het was, die - toen de tijd daar rijp voor was - aile beschikbare krachten mobiliseerde om de geboden kansen enthousiast en met grote voortvarendheid aan te pakken. Er werd een tienjarenplan voor de stadsrestauratie opgezet en men kon aan de slag. Het is bovendien een goede en tactische manier geweest om daarbij de hulp van de stad Rotterdam in te roepen. Daar weet men van want en en de bouwkundige afdeling van de havenstad werd ingeschakeld bij een van de grootste Zierikzeese restauratieobjecten te weten het laat-middeleeuwse stadhuis. Onder lei ding van architect B. V. van den Bergh ging men spoedig aan de slag en wie het stadhuis van binnen en van buiten bekijkt kan zelf het bereikte resultaat bewonderen. In een nieuwe klok, deel uitmakend van het gerestaureerde carillon dat later in de stadhuistoren werd opgehangen ter herinnering aan de door Rotterdam aan de stadhuisrestauratie verleende steun, werd de volgende tekst gegoten: Ik zing ter eer van Rotterdam/ Dat Zierikzee fer hulpe kwam. In deze periode werd het stadsherstel aangepakt zoals dat nog nooit eerder had plaatsgevonden. Dat gebeurde zowel door de gemeente, het rijk en niet te vergeten door vele tientallen particulieren. Want ook woonhuizen en winkelpanden van deze laatst genoemde groep konden op vrij grote schaal geheel of gedeeltelijk metfinanciele steun gerestaureerd worden. Zierikzee behoort tot de zeer weinige in ons land overgebleven steden waar een aanzienlijk aantal zeer karakteristieke grote monumenten bewaard bleven. Verder is daarbij toch wei opmerkelijk dat er in onze stad zo'n grote verscheidenheid voorkomt van historische straatbeelden. Behoren de Noord- en Zuidhavenpoort op zichzelf reeds tot een van de meest pittoreske stadsgezichten van ons land, de monumentale Oude Haven en het daarop aansluitende Kraanplein, het Havenpark en het Havenplein vormen zo bijkans een halve kilometer lange vrijwel aaneengesloten dubbele gracht- en straatwand. En dat allemaal van een 18e-eeuwse allure, zoals die in een stad in omvang vele malen groter dan Zierikzee allerminst lOU hebben misstaan.

Ondanks de niet altijd even stijlzuivere tussenbouwsels uit latere tijden, profileert de patriciersbuurt zich als een bijzonder fraai totaalbeeld van verrassende gaafheid. Het unieke karakter van onze stad en de architectonische schoonheid moge zieh aan de bezoeker het meest overtuigend opdringen, maar toeh zal voor velen de totaalindruk van Zierikzee hun ongetwijfeld het langst in herinnering blijven.

1. De vooroorlogse kleinsehaligheid bood werk aan veel mensen. Het gaf deze grote groep neringdoenden een zeker gevoel van eigenwaarde en men moet het sociale aspect hiervan zeker niet onderschatten. Men was in ieder geval niet afbankelijk van soeiale instellingen als het burgerlijk armbestuur of broodbedeling van een of andere kerk. Niettemin was er in veel gevallen sprake van een marginaal bestaan met veel stille armoede. Omstreeks 1925 we I'd deze foto genomen op de Dam door drogist P.c. van del' Valk voor zijn zaak , die "Het Centrum" heette. We zien de melkkar van de weduwe C. de Jonge , die toen op het adres Hem A.61 woonde. Haar man was Cornelis de Jonge , van beroep pakhuiskneeht en deze was op 2 december 1918 reeds overleden. Met haar eigen naam heette de melkverkoopster Pieternella Flikweert en was op 16 november 1878 in Zierikzee geboren. Op 10 december 1934 verhuisde ze naar Haarlem. De vrouw rechts van de melkwagen is Catharina Jacoba Theodora Plaum. Zij was een doehter van Fr. W. Plaum en Maria Appels, die een winkel hadden op de hoek van de Poststraat en de Korte Sint Janstraat (nu Novalux-de Jong). Zij hoefde dus met haar gevulde melkkoker maar een klein stukje te lopen. Frans Plaum overleed in het voorjaar van 1928, waarna de weduwe met een aantal van haar (vele) kinderen naar Hilversum verhuisde.

In 1831 woonde op de hoek van de Darn-Meelstraat (B.367) apotheker Kornelis Schutter en daarna apotheker Pieter J. de Lepelaer en ook Johannes H. Ochtman. In dezelfde kwaliteit was dat in 1850 Johannes Bal en deze werd geassisteerd door apothekersbediende Jacob M. Gasille. In 1909 was F.P.J. Bal hier de volgende apotheker en in 1918 was dat zijn weduwe , P.J. Bal-Wittermans. P.c. van del' Valk kwam op 19 februari 1919 als drogist in deze zaak na eerst apothekersassistent geweest te zijn bij C. de Looze. Toen hij in 1928 kwam te overlijden zette zijn weduwe , Johanna van del' Valk-Tuijtel de zaak op dezelfde voet voort. In 1932 kwam R. ten Kate bij haar in dienst als bedrijfsleider. Deze nam in 1946 de drogisterij en fotohandel over. Nu is deze zaak eigendom van fotograaf D.F. Verschoore (Dam 5) en is hier uitsluitend een fotozaak gevestigd. Aan de andere kant van de muur is nu de drogisterij van L. Kik (Dam 7).

2. De Dam in de tweede helft van de jaren dertig met links tegenwoordig de parfumeriezaak "De Drie Zwaantjes". Daarvoor was het achtereenvolgens de slagerij van J. Gloude, Adriaan Plaating en later van diens zoon Herman A. Plaating, Vervolgens zien we de apotheek van Cornelis de Looze, daarna van P.T. Yoe en sinds 1972 van C.C.H.W. Verschuren. Het belendende pand aan de zuidzijde werd later aangekocht en in 1965 aan de apotheek toegevoegd. Tevoren had Anthony Fondse hier gewoond. De dames P. Hartz waren aan dezelfde kant van de Dam modisten en naaisters en P.S. Wansink banketbakker en specialist in Leids gebak. Naast deze bakker woonde manufacturier A. van Loon. Maria Theodora Kerstel, die in Harlingen geboren was (Maison Kerstel) was hier dames- en kinderhoedenmaakster. Daarna waren dat de drie gezusters Fokkelrnan, die helemaal uit Kloosterburen afkomstig waren. Dit is nu de zaak van juwelier J .M. L. Tromp. In het verderop staande "Het Sint Janshuys" of "Sint Jorishuis" is jarenlang slijterij "De Druiventros" gevestigd geweest van R.O. van Nieuwenhuize en later van Cor van Sluis. Op deze plaats stond eertijds een kapel die aan Sint Jan gewijd was. Helemaal aan het einde van de Dam - na het nog altijd bestaande brandpad - staat het grote winkelpand van ijzerhandel A. Timmerman Czn. Op de voorgrond zien we aan de rechterzijde de sigarenwinketvan J .S. Guinee en later van Arij Arnold Thzn., die later naar de Mol verhuisde. Toen kwam Michiel Josephus Arnold, die veehandelaar was, hier wonen. Deze was getrouwd met Neeltje Gloude (Dam B.359). Dit pand heette "De Vergulde Leeste" en kwam uit op de Melkrnarkt. Dit is nu lingerie, .Diane" en eerder nog "Het domein voor de vrouw" van A. Srnallegange. Dan voigt damesmodezaak "De Nijverheid" van H.E.J. Holty. Deze zaak werd hier op 10 oktober 1916 geopend en bestaat dit jaar dus precies driekwart eeuw en wordt nog steeds door diezelfde familie Holty geleid. Inrniddels is dit oorspronkelijke Mantel- en Darnesmodernagazijn op de Dam B.360 in handen van de derde generatie van deze van oorsprong Hongaars/Duitse familie, die rond het begin van deze eeuw in Zierikzee neerstreek. In 1947 kwam C. Holty in de zaak en we I'd samen met zijn zuster W.M.C. Holty eigenaar en sinds 1990 is Mieke Holty de nieuwe eigenaresse van Holty Mode geworden. "De Nijverheid" had vroeger als huisnaarn "De Bonte Osse" (Dam 19). Het volgende zakenpand is "De Noordzee" van G. de Oude en later van L. de Oude. Johan Karel Bockling had daarnaast een manufacturenwinkel. Lambertus Josephus Henning was in het volgende pand pettenmaker en later was dat Johannes H.B. Henning. Waar nu drogisterij L.D. Kik gevestigd is, was vroeger het sigarenrnagazijn en kruidenierswinkel van de firma M.F. de Vos Czn. te vinden. Op de hoek van de Meelstraat woonde vroeger drogist Frans Pieter Jacobus Bal, gehuwd met Wilhelmina Witterrnans en later P.c. van del' Valk en veel later R. ten Kate.

i"1::DE"INOORDZEE;;ltl

:==:~:===;;_==;~:::= Dam. Zienkzee. Tele£. 171 - Filiaal: St: Domusstraat Specialiteit in Zuidvruchten, Delicatessen en

A Vischconserven. ???.

Grossier in Fyffes Bananen

Beleefd aanbevelend. GEBRs DE OUDE

8mDUllNUltlImnlDmmmmWUSWlUIlIllUltlUUlIllllnIUUllUlJIJI1IlII11IJIUmUUIIUmWltlllllUIIllmmlUllUUllll1111111l11t1111111

Koopt steeds

Sigaren, Siqeretten en Tabak

in 'I von ouds bekende Sigorenmogozijn von

Firma

M. F. DE vas Cz., Dam

Ruime sorleering in diverse Merken en Prijzen

I WED. P. C. VAN DER·VALK DAM B 367 ZIERIKZEE

I Drogisterij en Fotohandel .

I = "Het Centrum" = I

. Ontwikkelen en afdrukken

DONKERE KAMER DISPONIBEL !

rlliillilllli"Id"i"""Iii'iII"""LI"ii"ii.m'IiOil3t~""",,j"h""'ii"'h"'''Iii'iiGiII'"''IIIIIlIlIllIlIl''Ul1l1iiiliiii'''niiiliiil~

!~::~:==_=-:_ [;[:;~~~~~~:~1;£0;~: ;1;;=_:=:;;

Kachels, Sanitair, Radio en Elecrrlsche apparaten.

Stofzuigers enz., enz ..

1, ?? lllllltllllllll!llllilllIllU"llnmlltlllllUlIlII1IIllIII11lllllllllftllllmlll1I111111111tlllllltlllllllilUI1It1ll1U1Il11lUUIlUIUllunnlll1l111ll11l

3. Dit huis op de hoek van de Dam en de Mol werd hier in 1795 gebouwd voor Corne lis Lookman en in 1796 voor f.2000,verkocht aan Abraham de Vos, koperslager, die er in 1824overleed. Laterwoonde hierde werkmeester in goud en zilver Jan de Horn. Hij was geboortig uit Dordrecht en gehuwd met de Zierikzeese Elizabeth Bastiana Stoutjesdijk. Na het overlijden van haarouders in 1901 en 1906 bleef dochter Helena Cornelia de Horn hierwonen en was winkelierster in garen, band, sajetten en zilverwerken. Men kon bij "Leentje" dus ook voor een "stone I sjette" terecht. Links op de foto zien we aan de Mol-zijde een aangebouwd "pothuisje", die men vroeger op tal van plaatsen in onze stad tegen kon komen. Later werd het de ijssalon van R.P. Hogerheijde en woonde bediende Frans van Bergen boven de zaak. Daarna was het de ijssalon van M.F.(Frans) Hogerheijde (Capri) en deze naam draagt de lunchroom nog steeds, maar eigenaar is nu R.M.F.e. Verschuren.

In de sigarenwinkel van Arij Arnold op de Mol - A.304 - rook het vroeger altijd zo lekker naar tabak , sigaren en andere rookartikelen. Helaas is deze mooie oude winkel allang uit het stadsbeeld verdwenen en het pand maakt tegenwoordig deel uit van Deurloo Mode aan de Mol 5. Vroeger jaren bestond dit pand uit twee gedeelten want rechts van de sigarenwinkel van voorheen de Weduwe J.J. v.d. Panne bevond zich de kledingzaak van E. Kohschulte. Later werd de sigarenwinkel omgezet in lunchroom en melksalon "In den Eenhoorn" en in het eerste kwartaal van deze eeuw opgenomen in het oostelijk er aan grenzende modemagazijn van E. Kohschulte. De eerste etage en het dak tonen nog de oorspronkelijke scheiding.

De familienaarn Arnold is van Vlaamse oorsprong. In de vorige eeuw woonde in Brouwershaven Johannes Theodorus Arnold, die op 13 november 1845 in de smalstad geboren werd. Hij was gehuwd met Heintje de Haan uit Alblasserdam. Later duikt hij in Zierikzee op want deze Johannes Theodorus zien we als slager op de Melkmarkt B.98. Het gezin telde negen kinderen, waarvan twee zonen vrij jongoverleden. Arij Arnold Thzn., die laterop de Mol woonde , had aan het begin van deze eeuween sigarenwinkel op de Dam (B.359). Deze Arij Arnold Thzn. werd op 4 september 1876 te Zierikzee geboren en huwde aldaar met Geertruida Catharina Buijze. Zij was op 24 augustus 1879 in onze stad geboren en overfeed alhier op 24 maart 1935. We zien deze mevrouw Arnold-Buijze rechts op de stoep bij de deuropening van het fraaie winkelpand staan. Op haar arm zit haar dochtertje Hendrika, die op 30 september 1913 te Zierikzee geboren werd en later huwde met Jacobus Slegt. Het meisje links op de stoep met een pop op haar arm en zwarte kousjes aan, is dochter Hubrina Tona Cornelia. Zij werd later samen met Betsy Tuinder verkoopster bij modehuis "De Nijverheid' op de Dam. De jongen met de armen over elkaar is Johannes Theodorus Arnold, geboren te Zierikzee op 16 december 1900 en een zoon van Michiel Josephus Arnold. Deze was gehuwd met Neeltje Gloude en van beroep veehandelaar. Deze familie vertrok op 23 april 1925 uit Zierikzee naar Rotterdam. Rest nog het jongetje op het leuke drie-wieler-fietsje. Wei, dat is het broertje van de twee meisjes Hubrina en Hendrika. Johannes Theodorus was zijn naam en het zoontje van Arij Arnold Thzn. Maar het ventje overleed al op achtjarige feeftijd.

4. Het grote pand dat we recht vooruit zien heet "De Drie Papegaaien" en staat niet op de Mol maar op de hoek van de Schuithaven en de Melkmarkt. Van 1828 tot 1840 was dit de apotheek van Jan Siotemaker, een predikantszoon en geboortig uit het Brabantse dorp Besoyen. Deze werd hier opgevolgd door Laurens van Bloppoel, een geboren Zierikzeeenaar (15-7 -1815). De laatste emigreerde in 1849 naar Grand Rapids in de USA, waarna dit pand haar bestemming als apotheek verloor. Later woonde hier boekdrukker P. de Looze, drukker en uitgever van de Zierikzeesche Nieuwsbode en daarna werd P. de Looze opgevolgd door M.J. de Looze. Nu is Volkeri Kantorij hier gevestigd.

In het eerste pand op de Mol kende men vroeger de goud- en zilverwinkel van Anthonij Buijze Azn., en vanaf 1915 was dat Cornelis Leendert Buijze Azn. In 1936 werd het bakkerswinkel van Pieter Vogelaar en nu zetelt bakker Verwijs hier. Dit pand draagt als huisnaam "De Gulden Balanse", welke naam sinds zaterdag 23 maart 1991 weer boven de winkeldeur te lezen is. Daarnaast was de radiohandel van Remijn & Van de Zande (Mol 3). Later werd het kledingmagazijn Nederland van Jacobus Buijse, die uit Goes afkomstig was. Dan volgde de sigarenwinkel van weduwe J.J. v.d. Panne en later van Arij Arnold. In het grote pand ernaast was sinds 1885 de kledingzaak van Klemens August Kohschulte gevestigd. Hij was in 1860 te Darme (Pruissen) geboren en kwam in 1885 vanuit zijn vorige verblijfplaats Amsterdam naar hier. Zijn vrouw kwam uit Breda en heette Helena Dorothea Straatman. Later zette zijn zoon, de in 1892 in Zierikzee geboren Eduard Frans Kohschulte, en gehuwd met Catharina Maria Verwer uit Goes de zaak aan de Mol voort. Deze Eduard Frans overleed echter al op 37-jarige leeftijd te Goes op 5 januari 1929. Zijn weduwe nam de taken in het bedrijf over maar nam tevens een bedrijfsleider in dienst. Dat was de uit Hoofdplaat afkomstige Eduardus Jacobus Cromheecke en deze woonde met zijn gezin aan het Jannewekken 23. Deze vertrok later naar Steenbergen en toen zette Clemens August Kohschulte EFzn. de zaak voort. In het volgende pand vestigde zich in het najaar van 1812 de apotheker Anton Hertstein, die op 4 juni 1767 in het Duitse Wetzlar was geboren. Na zijn overlijden in 1841 nam zijn neef Justus Christoffel Hertstein, die aanvankelijk elders in onze stad woonde, de zaak over en kwam toen op Mol 7 wonen. Nadat dit pand nog geruime tijd als apotheek dienst had gedaan, was het in 1914 al modemagazijn "De Vlinder" van Corrie Gudde (dames- en kinderhoeden), die - nadat ze in het huwelijk was getreden - naar Gouda vertrok. Dit linkergedeelte van het zakenpand werd vanaf die tijd bij de drogisterij en verfhandel getrokken. Jacobus Willebrordus Gudde, gehuwd met Maria Johanna Emond, was eerst huisschilder in het Korte Groenda!. Dat was de zaak waar later Johan Frederik van de Vate (gehuwd met Neeltje Leeuwe) hun schildersbedrijf hadden. Deze Jacobus Willebrordus Gudde was in 1911 oprichter van de later zo bekende drogisterij onder de naam Firma J. W. Gudde en later kwam Jacobus Joh's Maria Gudde in de zaak. In het huis met de gesloten zonneluiken woonde in 1910 Jozias de Regt, deurwaarder van beroep. Later werd het de rijwiel- en motorhandel van Cornelis Henricus P. van den Bout. Nu vindt men op dit adres de winkel in kleding- en sportartikelen van de Firma Koevoets. In de zestiende eeuw heette dit huis "De Pauwe" en in het laatst van de vijftiende eeuw woonde hier de stamvader van de familie De Jonge en dat was Pieter Jan Lievensz., welke hier in 1529 overleed.

Mol-Zierikzee.

5. Het volgende pand aan de Mol- de tegenwoordige vishandel- heette eertijds "Het Gulden Vlies", welke naam reeds in het midden van de 16e eeuw aan dit huis werd gegeven. Hierwoonde in heteerste kwart van deze eeuw Bernard Heinrich Ideler, die uit Lohne (Oldenburg) afkomstig was. Hij was gehuwd met Maria Anna Catharina Ermen. Samen dreven zij op deze plaats een manufacturenhandel. Later werden zij opgevolgd door hun zoon Franciscus August Petrus 1deler. In 1930 begon Jacobus Hogerheijde hier zijn vishandel en nazaten van deze Jacobus hebben er goed voor gezorgd, dat deze bekende viswinkel nog steeds op dezelfde plaats te vinden is (Mol 13) . Voor heren- en kinderkleding kon men vroeger terecht in het volgende pand, want dat was het filiaal van Peek & Cloppenburg, die hier werd vertegenwoordigd door de firma C. Meuwese. Dan volgde de banketbakkerswinkel van Jan Christiaan Schurmann, die op 17 januari 1879 in Assen geboren werd. Hij was gehuwd met Francina Arnoldina Papegaay. Later werd zijn zoon, Hendrik (Hein) Reinier hier banketbakker en confiseur. Zijn Zeeuwse gevulde boterkoek en profetenbrood was zeer bekend en werd over heel de wereld verstuurd. Na het overlijden van Dr. A. van der Hoeven op 8 februari 1932 vertrok zijn weduwe , Femina Adriana de Kok uit de stad en werd het pand met de fraaie zandstenen gevel de sigarenwinkel van Dominicus Franciscus Wijsman. Deze had tevoren jarenlang een dergelijke zaak in rookartikelen gedreven op de Melkmarkt en nam nu zijn intrek op Mol A.312 en dat is nu no.19. Na het overlijden van bakker H.R. Schiirmann werd het bakkerspand door de Firma Tuinman aangekocht en samengevoegd tot een groot winkelpand. Inmiddels is laatstgenoemde firma daar ook al weer verdwenen en is het sinds 1990 de groente- en fruithandel van B.J. Verkaart. Het volgende pand was oorspronkelijk de stadsherberg en heette "De Gulden Mortier" en hierwas in 1842 de boekdrukkerij en binderij van de Weduwe A. de Vos & Zonen gevestigd. Ook is in dat zelfde grote winkelpand Hendrik Hermansz Berweijde woonachtig geweest. Hij was goudsmid van beroep. Heel wat jaren was hier de schoenenzaak van J .H. Knaap gevestigd. Deze werkte eerst als leerhandelaar bij leerlooierij Mervne in de Lange Nobelstraat. Later bleefzijn ongehuwde zoon Ir. J.M. Knaap hier wonen. Boven de schoenenzaak (A.313/B) van de oude heer Knaap woonde eertijds Ds, Pieter Francois van den Berg. Hij was in Zierikzee hervormd predikant en geboren te Hof van Delft en hij overleed alhier in 1910. Hij woonde hier met zijn ongehuwde zuster en twee dochters op het bovenhuis en dat waren Andriette en Sara Susanna Annetta van den Berg. Een van deze dochters was leidster van de christelijke meisjesvereniging "Maria Martha", welke in 1903 was opgericht. De andere zuster was secretaresse van de christelijke bewaarschool " Rehoboth" in de Manhuisstraat en tevens onderwijzeres aan de christelijke school aan het Havenplein (later garage Anker). De beide predikantsdochters deden veel aan charitatief werk. Ook Hillesje van den Berg (geboren in 1913) was in een veellatere periode onderwijzeres aan de Bijzondere School in 't Vrije , die daar op 14 december 1922 in gebruik was genomen. Zij was echter geen dochter van dominee P.F. van den Berg en zij woonde ook niet aan de Mol maar op het 's-Heer-Lauwendorp, In de oude stadsherberg -links van het 's-Gravensteen - is nu de speelgoedzaak ,Jntertoys" van M.J. v.d. Klooster.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek