Zutphen in oude ansichten deel 2

Zutphen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Harenberg
Gemeente
:   Zutphen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3155-1
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Zutphen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

IN LEIDING

Het is verheugend te merken dat de uitgave "Zutphen in oude ansichten" zo is aangeslagen, dat de uitgever heeft besloten om een tweede deel het licht te doen zien. Aan het samenstellen van zo'n tweede dee1 kleven echter meerdere moeilijkheden. Een belangrijke is zeker wel, dat bij het verzame1en van de afbee1dingen voor het eerste dee 1 de collectie als het ware werd afgeroomd. Een tweede is, dat in be ide delen eendere gebouwen, straten en stadsgezichten voorkomen. Aan dit bezwaar is tegemoet gekomen, door in het tweede deel dezelfde route als in het eerste aan te houden. Dan wordt men nog geconfronteerd met het probleem, dat er weliswaar een menigte ansichten van Zutphen is vervaardigd, doch dat het aantal onderwerpen niet erg groot is en de kaarten van dat onderwerp onderling niet erg verschillen. Dit heeft er dan ook toe geleid, dat in dit deel procentuee1 vee1 foto's voorkomen; foto's die doorgaans van v66r 1900 dateren.

Eigenlijk zijn de prentbriefkaarten pas omstreeks de eeuwwisseling in zwang gekomen, getuige het volgende bericht uit de Zutphense Courant van 13 augustus 1897: "Allerwege kan men tegenwoordig in den vreemde getllustreerde briefkaarten krijgen, die een "Gruss aus ... " brengen en tegelijk een beeld van het vreemde oord bieden, waar men op dat oogenblik vertoeft. De firma F. Starink, in de Turfstraat alhier, heeft soortgelijke briefkaarten doen vervaardigen, waarmede een "Groet uit Zutphen" wordt gebracht en waarop eenige aardige en in frissche kleuren gedrukte afbeeldingen van stadsgezich ten uit Zutphen zijn aangebracht. Die briefkaarten zullen bij hen, die in onze omstreken hunne vacantie doorbrengen, wei vele koopers vinden: zii zien er werkelijk netjes uit." Vooral de foto's laten ons de verarming van het stadsbeeld zien, een degeneratie, die zich helaas nog steeds voortzet. We hoeven slechts de onts1uiting van de Polsbroek in herinnering te brengen, waarbij ten be-

hoeve van de aanvoerwegen van de Miro het een en ander moest worden afgebroken. Er dient overigens te worden opgemerkt, dat het gemeentebestuur in het verleden ook niet altijd het goede voorbeeld heeft gegeven en dit in sommige gevallen nog niet doet. Men denke bijvoorbeeld aan de recente ontluistering van de Waag onder de Wijnhuistoren ten behoeve van het daarin ondergebrachte VVV-kantoor. De Bult van Ketjen, wat zal te zijner tijd de aanblik daarvan zijn? Hagepoortplein met omgeving vormt bepaald geen visite kaartje voor de stad. Wat blijft er over van de plantsoenen bij het oude centrum? Dat op de Boompjeswal is zo goed als verdwenen, het Sidneypark is gedeeltelijk bij het Berkelpaviljoen getrokken en het Slingerbos wordt overheerst door de massale "Hanzehof". Om zo maar een paar voorbeelden te noemen.

Gelukkig zijn er, vooral in de laatste jaren, ook positieve geluiden te horen. Het Wijnhuisfonds gaat stevig

voort op de door haar ingeslagen weg en verricht menige restauratie, daarbij gesteund door een altijd nog te klein aantal begunstigers. De in 1975 opgerichte n.v, Stadsherstel Zutphen wil trachten voor het stadsbeeld waardevolle pan den te verkrijgen, te restaureren en als woonruimte te verhuren. Haar eerste object, het gebouwencomplex van het oude Bornhof', is thans reeds in ver gevorderde staat van voltooiing. Overal in het oude stadsgedeelte worden huizen gerenoveerd of staan op de nominatie daarvoor. Aan het voortschrijdend verval is hopelijk dan ook een halt toegeroepen, al moeten we ons terdege realiseren, dat wat is verdwenen (en dat is helaas veel) nooit meer terugkomt.

Evenals bij het eerste deeltje stammen de afbeeldingen uit de collectie van het Stedelijk Museum.

Stationsplein - Zutphen.

1. Het negentiende-eeuwse Zutphen had met het Stationsp1ein een waardige entree tot de oude stad, hetgeen thans minder het geva1 is. Op de kaart zien we het kruispunt, dat werd gevormd door de wegen (links) naar de IJsse1brug en (rechts) naar de Rozengracht, alsmede de toegang naar het station en (naar ons toe) de Berke1kade. Door de veranderingen na de Tweede Were1doorlog herinnert niets meer aan de oude toestand. "Manus" werd enige jaren ge1eden in verk1einde vorm herp1aatst in "Het Rondje".

ODert1)el'Oing, i;ufpn.en.

A 3079. Lsclt.!r. J Ill. S::h&!':U~;l. &/II.:~oot

2. Toen de Rijks Landbouw Winterschool het refter aan de Rozengracht in gebruik nam, werd het gebouw uitgerust met drie grate monsterlijke dakkapellen, die moesten dienen voor betere accomodatie. Ze zorgden weI voor het benodigde licht, doch strekten bepaald niet tot verfraaiing. Ze zijn inmiddels verdwenen. Ret negentiende-eeuwse trapgeveltje, rechts van het refter, had drie gebeeldhouwde stenen in de voorgevel met afbeeldingen uit onze koloniale oorlogen. Ret gebouw overleefde de oorlog niet. Verder naar rechts, op de hoek van de straat, de loge "Karel van Zweden".

3. Voor de verbouwing van 1896 zag de achterzijde van het refter er zo uit. Rechts staat een aanta1 toiletten, terwijl de aanbouw met het 1essenaarsdak links een - met het oog op het gamizoen - zeer toepasselijke bestemming had. Hier werden van stadswege de prostituees gekeurd. Voorts valt het op, dat het dormitorium, waarin thans het museum is gevestigd, nog niet is verhoogd met de ontsierende tweede verdie ping.

4. Wie wel eens het museum heeft bezichtigd, is natuurlijk ook in de kelder onder het refter geweest. Hij vindt hier de collectie bouwfragmenten, gevelstenen en torenklokken, respectievelijk huisbellen. Tot 1940 had lederhandel Van Goor hier haar opslagplaats. De foto toont onder andere de voorraad leer in vellen.

5. Op deze ansichtkaart zien we de Broederenkerk, zoa1s zij was v66r de 1aatste restauratie. De kerkramen hebben nog niet het glas-in-lood teruggekregen en ook de westeliike ingang vertoont nog de oude vorm. Links van de kerk is nog net een gedeelte zichtbaar van het gymnastiek1okaa1 aan het Broederenkerkp1ein. Ook dit lokaa1 werd vernield bij het bombardement van 1944.

6. De stadswatermolens aan de Berkel, zoals ze er kort voor de sloping, in 1889, uitzagen. Ret is moeilijk om aan te geven, waar ze precies hebben gestaan, aangezien niets op de foto in stand is gebleven. Ter orientatie: het hoge huis met de trapgevel op de achtergrond staat - ontdaan van de trappen - achter het winkelpand Nieuwstad 2, tussen Beekstraat en Berkel. De bebouwing aan de rechterzijde verdween eveneens.

7. En hier zien we die bebouwing nog eens, maar nu iets meer naar rechts. Thans vinden we hier het Spoorstraatje en we kijken tegen de achterzijde van banketbakkerij Kreyenbroek aan de Turfstraat aan. De schoorsteen van de bakkerij is naderhand verdwenen. De foto geeft de situatie van v66r 1900 weer.

Overwel ing.

8. Vrijwel niets op dit plaatje bestaat nog, In het grate huis rechts was de apotheek van dr. J. Oudenampsen. Ret pand werd tijdens het bombardement van 14 oktober 1944 ernstig beschadigd. Ten behoeve van de aanleg van de oost-west traverse door Zutphen moest het verdwijnen, evenals het er achter gelegen cafe "Centraal" en de gehele - op de foto zichtbare - noordzijde van het Rijkenhage. Ook de gehele straatwand links op de foto verdween. Slechts het winkelpand achter dat van de gebroeders Spier be staat nog. Jarenlang was op dit adres, Nieuwstad 2, sportzaak "De Noordster" gevestigd en nog veel vroeger deed hier de heer Snatager "in kolonia1e waren", zoals dat toen heette.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek