's-Graveland in oude ansichten

's-Graveland in oude ansichten

Auteur
:   B. Goedemans
Gemeente
:   's-Graveland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3696-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Graveland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Het dorp 's-Graveland,

De oorsprong van her dorp moet gezocht worden omstreeks het begin van de zeventiende eeuw. Althaus in het jaar 1625 werd door de heren Adriaan Pauw, Pieter Corneliszoon Hooft en mr. Jan Ingel en zijn medestanders een request ingediend bij de Rekenkamer van de Gravelijke Domeinen. Zij werden verwezen naar de Staten van Holland en West-Friesland. Op 17 rnaart 1625 werd het verzoek ingewilligd, Toen kon men aan de ontginning beginnen. 's-Graveland was toen rnoerassig, men noemde het oak we! onlanden. Deze ontginning was lang niet makkelijk, Men werd gehinderd door bewoners uit de omliggende dorpen, er werd zelfs op hen geschoten en menigrnaal werden de arbeiders verjaagd. Door de ondernerners werden klachten ingediend en op 2 april 1633 werd door de Staten een plakkaat tot "confirmatie van het octroy van de Goysche vullingen" uitgevaardigd, waaraan zelfs boetebepalingen waren verbonden. Op 7 juni 1634 waren de eerste werkzaarnheden zover klaar dat men tot verkaveling van het dorp kon overgaan. Dit gebeurde ten overstaan van de notaris Jacob van Zwieten te Amsterdam. Het dorp werd verdeeld in 27 kavels en deze werden weer verdeeld in zes partijen. Deel 1 viel toe aan Cornelis Davelaer, dee! 2 aan Abel Mathijsz. Burgh, deel 3 aan Benedictus Schaeck, deel 4 aan Andries Bicker, dee! 5 aan Reijnier Pauw met mr. Jan Ingel en deel 6 aan Antonij Oetgens van Waveren; laatstgenoemde was echter niet bij de loting aanwezig, voor hem lootte Willen Holles!oot. Het dorp was opgemeten door N icolaas Bonifacius Parfijn.

Ook Pieter van der Lee, schout te Kortenhoef en van beroep land meter bewees 's-Graveland goede diensten. Als aannemer trad in hoofdzaak op Pieterszoon Coop-

man. Wie en wat waren de initiatiefnerners?

Cornelis Davelaer was raad in de vroedschap en koopman te Amsterdam en leefde van 1582-1640. Benedictus Schaeck was heel' van Ankeveen en leefde van 1587-166 J.

Andries Bicker was een eerzuchtig koopman en machtig burgemeester van Amsterdam, bewindvoerder van de Oostindische Compagnie en leefde van 1586-1652. Reijnier Pauw was raadsheer in de hoge mad van Holland en leefde van 1591-1676.

Antonij Oetgens van Waveren was oud-burgerneester van Amsterdam en Ieefde van 1585-1658.

Hierna ontstaan dan de vele buitenplaatsen waaraan 's-Graveland zo rijk was; vele worden niet meer bewoond door adellijke families en zijn nu in het be zit van de Vereniging tot Behoud van Natuurrnonumenten, waardoor het bestaan ervan gegarandeerd wordt, Omdat veel 's-Gravelanders op de buitenplaatsen werkten geven wij hiervan de namen: Swaenenburgh, Schaep en Burgh, Boekensteijn, Sperwershof, Brambergen, Spanderswoud, Noord en Zuid Wolfsbergen, Hilverbeek, Spiegelrust, Schoonoord, Groenlust, Trornpenberg, Rondorn, Bedrogen later Gooilust, Bousigt en Veld en Akker. In 1637 begint men met het graven van de vaart, welke in 1641 klaar was, terwijl in 1644 de eerste vaste beurtschipper benoemd werd.

Per 1 augustus 1966 werden de gemeenten Ankeveen, Kortenhoef en 's-Graveland opgeheven en ontstond een nieuwe gemeente 's-Graveland, waardoor de naam van het dorp altijd zal blijven voortbestaan.

B. Goedernans

4

De Zuidersluisbrug. Rechts was een scheepstimmerwerf van de heer Van Waveren, later van de heer B. Scholte. In 1934 moest dit plaats maken voor de realisering van het Vreelandsche kanaal,

's-GR.\EL:'-Il.

Gnicht op d. y ??? rt.

Gezicht vanaf het Zuidereinde op de 's-Gravelandsche vaart. Waar nu de kleine schuurtjes staan werd in 1914 de wasserij vanJ. Reijmerink gebouwd.

5

Het Zuidereinde gezien vanaf de Beerensteinsevaartbrug. Links het cafe van de heel'

6 Krook, rechts op de voorgrond is de weg naar Hilversum, de Beerensteinseweg.

Vanaf de Hazepadsebrug zag het Zuidereinde er zo uit. Links huize Hazewind, bewoond door Klaas Windt, een der bouwers van de katholieke kerk.

7

?.. 'it2' A. vissers.

8

o

Zuidereind

Kijkje vanaf de Hazepadsebrug naar het Noordereinde. Links woonde boer Schriek, rechts staat de lantaarn die werd aangestoken door Bart Hagen.

Rechts wasserij aan het Vlot. Men ging met een vlot over de vaart am het wasgoed te laten bleken op zogenaamde "bleekvelden". Dit bedrijf dateert van 1750 en is steeds in dezelfde familie gebleven.

9

10

Dit is de wasserij van Smeerdijk. De personen op de voorgrond zijn van links naar rechts:

Jaap Hagen, Roel Pos, Van Wegen, Jaap van den Berg en Jan Smeerdijk. Dit bedrijf dateert van 1870.

's-Graueland

Op deze kaart zien we de kruising Noordereinde-Leeuwenlaan-Zuidereinde. Links de rnuziektent, rechts het postkantoor; ook de rails van de paardetram, richting Hilversum, is nog zichtbaar.

11

? -GR. F.LC ll.

Kerkbuurt.

12

Vanaf de Smidsbrug zag het dorp er zo uit. Linkseen cafe, daarnaast de smederij van Ph. Solman. In 1958 werd deze srnederij afgebroken en kwam hier het wijkgebouw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek