's-Graveland in oude ansichten

's-Graveland in oude ansichten

Auteur
:   B. Goedemans
Gemeente
:   's-Graveland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3696-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Graveland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Klapbrug. Rechts de remise van de paardetram, links de geneverstokerij van Verhoeven. De paardetram werd in 1923 opgeheven, terwijl er in 1921 toch nog 119.000 personen vervoerd werden.

23

· ? oordereinde. '<-Oravcland.

24

Juist over de Klapbrug zag en ziet het dorp er zo uit. Links is de Heerenweg naar Ankeveen, rechts is het Ankeveense pad.

Sperwershof werd omstreeks 1880 gebouwd, het ontleent zijn naam aan Daniel Sperwer, die omstreeks 1634 deze gronden kocht. In 1955 werd het huis afgebroken. In hun verlovingstijd kwamen prins Bernhard en prinses Juliana hier veel,

25

, Graveland,

"ThAt" Am t. x e. ie09.

26

Huize Boekenstein, zonder toren, een typisch grachtenhuis. Omstreeks 1920 werd aan de rechterzijde een toren gebouwd, welke thans nog zichtbaar is. Momenteel heeft PhilipsRoxane er proeftuinen.

Het landgoed Schaep en Burgh. Thans eigendom van de Vereniging, tot Behoud van Natuurmonumenten. Eerste eigenaar van het landgoed was A. M. Burgh en later zijn neef G. Schaep.

27

To! ? ·oordere1nd 's-Oraveland.

28

De tol aan het Noordereinde. Men kon het dorp niet in of uit zonder tolgelden te betalen. Een zelfde tol was er ook aan het Zuidereinde.

Het dorp Ankeveen

In de naam Ankeveen zou de verkleinvorrn schuilen van de Friese rnansnaam Anne. De protetische "t" in de oude vorm van de naarn, namelijk Tankeveen, is dan als sarnentrekking ontstaan uit "te Ankeveen". Het oudste stuk van Ankeveen dateert van 17 april 1290, waarin het kapittel van St-Marie verklaart dat het gerecht over Ankeveen en Kortenhoef is gegeven aan Aegidius Blok; voor 1268 placht het schoutarnbt van Ankeveen te behoren aan het Huis van Abcoude. Een deel van Ankeveen was door het kapittel van StMarie beleend aan de heren van Amstel. Omstreeks 1300 ging dit over aan het graafschap Holland, waardoor Ankeveen gescheiden werd in een Stichts gedeelte en een Hollands. De grenslijn liep over de nu nog bestaande Stichtse kade en de Dammerkade. Deze toestand is zo gebleven tot een wet van 19 mei 1819 Ankeveen onder het provinciaal bestuur van Noord-Holland bracht.

Uit de tijd van de Utrechtse bischoppen zijn ons een groot aantal verkopingen, erfpachten en overeenkom-

sten overgebleven, Het dorp had in deze tijd veel te lijden van de plunderingen der Hoekse benden. Met de reformatie begint voor Ankeveen een periode waarin ons uit de geschiedbronnen al vrij vee! meer bekend is, zodat we ons een beeld kunnen vormen van het toenmalige dorp. De hervormden kregen in Ankeveen slechts een geringe aanhang. Het oude St-Maartenkerkje, dat uit de vroege middeleeuwen starnt, werd door hen in gebruik genomen en de eerste predikant was ds. Wernerus Henrici in 1604. In 1907 was het kerkgebouw, waarvan de toren en het koor reeds eerder gesloopt waren, zo bouwvallig geworden, dat het noodzakelijk was tot afbraak over te gaan. Ongeveer op dezelfde plaats werd de nu nog bestaande hervormde kerk gebouwd.

De meerderheid der Ankeveners is katholiek gebleven. Zij kwamen samen in de schuilkerk Ingelenburg, waar zij ruim 150 jaar hun godsdienstoefeningen hielden.

De bekende Barthold Ingel was toen pastoor van

Ankeveen en Kortenhoef. Pas in 1758 werd een nieuwe schuilkerk gebouwd, de oude St.-Martinuskerk, welke eerst in 1927 kon worden vervangen door de huidige kerk,

In oktober 1672 trokken de Franse troepen, na 's-Graveland geplunderd te hebben, naar de Ankeveense brug, waar zij tegengehouden werden door het regiment van overste Stokheim, die hen na enkele dagen op de vlucht deed slaan met behulp van de toegeschoten Johan Maurits van Nassau, de commandant van Muiden, In 1787 werd Ankeveen opnieuw bezocht en wei door de Pruisen, die, weliswaar in mindere mate dan in 1672, hier hun sporen na lieten. In de tussenliggende jaren vallen de beruchte veepestjaren (1732, 1744 en 1745) die ook in Ankeveen het vee decimeerden. In de Napoleontische tijd werden bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 Nederhorst den Berg, Ankeveen, Nichtevecht en Hinderdam samengevoegd, met als hoofdplaats Nederhorst den Berg. In 1819 werd dit weer ongedaan gemaakt. De laatste burge-

rneester van Ankeveen was Jan van Blarcum, die in 1852 eervol ontslagen werd.

Over de arnbachtsheerlijkheid zijn vele gegevens bekend. In 1593 wordt gesproken van het .Jcapittel van St-Marie hebbende alhier de arnbachtsheerlijkheid ende collatie". De bekendste arnbachtsvrouwe van Ankeveen was Maria Elisabeth de Wale; zij woonde vanaf 1715 op .Jret Huys" dat in de 17de eeuw gebouwd werd door Dirck de Wale. In 1755 werd het huis afgebroken, De voor 1945 gesloopte woningen zijn door haar gesticht.

In Ankeveen heeft men de eeuwen door turf gebaggerd. Vooral in de 16de en 17de eeuw heeft dit bijgedragen tot de bloei van het dorp. De rangschikking van de kaarten is zo gekozen dat we wandelen vanaf de Loodijk via de Dorpsweg en Heerenweg naar de Cannenburgerweg, Het materiaal is een selectie uit de verzarneling van de heer F. Fennis.

Historische Kring Frans Fennis, Ankeveen

Dorpsweg in de richting Loodijk ornstreeks 1910. In het huis rechts woonde de tuinder J. Sikking, later een zekere Bruins, "aannemers van Boerenwerken" zoals op een bordje stond aangegeven. Toen J. Koster er woonde werd een nieuwe voorgevel aangebracht. In 1964 werd het huis afgebroken. De ophaalbrug werd in 1945 door de Duitsers afgezaagd en in 1947 werd de wipbrug verplaatst. In de verte is de brug over de Loodijk zichtbaar.

31

32

Het gereformeerde kerkje van Ankeveen voor de verbouwing. Dit kleinste kerkje in Nederland werd in 1894 gebouwd op het erf van de familie Holdinga. Het kosterschap werd waargenomen door mevrouw J. Holdinga. De kerk had 30 zitplaatsen voor de slechts 15 gezinnen. Het interieur deed denken aan een echt kerkgebouw met kansel en ouderlingenbank. In 1955 werd de gemeente kerkelijk bij 's-Graveland ingelijfd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek