's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B. van der Bom
Gemeente
:   's-Gravendeel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3698-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravendeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De haven voor 1930. Aanvankelijk had de haven een beschoeiing van wilgetakken. Toen de loswal moest worden uitgebreid, werd een stalen damwand geslagen. Wij herkennen enkele 's-Cravendelers, onder wie Wim de Zeeuw als heibaas, Marien van Zanten, Jos Brand, Hannes Katoen en Joost Hooghart.

10. Bevcrshoek omstreeks 1850. De villa "Dordzieht", eigendom van de familie Stoop uit Dordreeht, werd in 1851 voor f 2.000,- voor afbraak verkoeht aan J. Naaktgeboren, J. Visser, J. Reijerkerk, J. Uitterlinden en K. Muller. Van het materiaal heeft J. Uitterlinden een huis gebouwd in vier percelen, "De Lessenaar" en "De Tuin" genaamd. Koetshuis en rnangclhuis zijn apart verkocht aan J. de Vos, die deze later verkoeht aan A. Vervoorn. (Eoto-reproduktie gemeentearchief Dordrecht uit .Dordracum I!lustratum".)

11. De winter van 1890/1891. Van deze "barre winter" schrijft een ooggetuige: "De winter van 1890-1891 kenmerkt e zich door buitengewoon strenge Forst met weinig sneeuw. Den 25sten Novembel' 1890 begonnen met een [ellen Noord-Oostenwind en onophoudelijk vorst tot 4 Januarij. Dien dag was het dooiende, maar van 5 tot 12 Januarij weer vriezende; van 12 tot 13 Januarij weer dooiende en daarna gestandig weder vriezende. In de couranten las men dag 1'001' dag Fan hardrijden op scliaatsen, maar ook grooten armoede, gebrek aan werk en doodgevrorende langs de wegen, Het water in on zen gemeente, tussen de Noord- en Zuid Voorstraat, de zoogenaamde Voorkreek was Fan 27 November 1890 tot 6 Maart 1891, ruim 14 weken met ijs bevloerd." De foto spreekt voor zichzelf. De huizen zijn bekend, maar de personen niet. Opvallend is dat de meeste mannen nag de hoge zijden pet, die bij de klederdracht behoorde, droegen.

12. Het oude veer omstreeks 1900. Deze afbeelding is een reproduktic van een schilderij, dat in het bczit is van de familie Barth. Dank zij haar toestemming kon deze foto worden geplaatst. De schepen links en rechts zijn zeilschepen, hetgecn in die tijd nog mogelijk was, aangezien er te 's-Gravendeel omstreeks 1900 een kleine honderd schippers hun domicilie hadden, waarvan een klein gedeelte nog met zeilschepen voer. Het kleine huisje rechts vooraan was het veerhuisje. In het gebouw daarachter was de graanhandel van A. Smaal, vervolgens de stalhouderij welke bij de herberg behoorde. Het gebouw van de herberg "Het Regthuys van 's-Gravendeel en Leerambacht" bestaat nog, maar het zal spoedig worden afgebroken. De laatst bekende exploitanten van de herberg zijn Andries Vervoorn, Andries Evera, Potappel, P. de Graaff en Bram Verkerk. De eigenaardige vorm van het gebouw links wijst er op dat dit gebouw dienst heeft gedaan als een soort tolhuis met uitzicht over de gehele rivier. Hier werden de konvooigelden geind van de passerende schepen. Later werd hier de bakkerij van Reijerkerk gevestigd (tevens agent en bevrachter van de Thorboten).

13. Bevershoek in 1915. Omdat dit deel van het dorp binnenkort geheel zal zijn verdwenen, is deze foto belangrijk. Bovendien blijken uit deze afbeelding nog enkele interessante dingen. Allereerst de typische bebouwing van een langs de rivier gelegen dijkdorp. De huizen staan Of boven op de dijk Of onder aan de dijk. Daar waar een oprit of een "stoep" is, of waar de dijk werd opgehoogd, zijn vaak ramen en deuren in de dijk verdwenen. Het in de dijk uitgespaarde gedeelte dat toegang moest verlenen naar deur en raam, noemde men de "hoolo". Ook is duidelijk te zien dat er bij het bouwen van huizen nog enig gevoel voor schoonheid bestond, getuige de fraai bewerkte overstekken, Voorts is waar te nemen dat van de op de foto voorkomende vrouwen aileen de oudere vrouwen nog de keuvel of "krullemus", het laatste restant van de klederdracht, dragen. Sinds hct verplaatsen van het veer, in 1929, is deze hoek - algemeen "buiten-bij-'t veer" genoemd - in verval geraakt. Voordien was het hier levendig door een druk verkeer voor de pont naar Wieldrecht en naar de boten ("Thor"), welke geregelde verbindingen onderhielden met Dordrecht en Rotterdam. Van het gebouw rechts op de foto, de herberg "Het Regthuys", zijn de twee ramen naast de deur dicht gemetseld, omdat de ingang naar de voorzijde moest worden verplaatst. Op de achtergrond staat een rijtuig met paard. Aan de herberg was ook een uitspanning verbonden, waarbij Hannes St.Nicolaas koetsier was.

14. Bevershoek in 1916. Tegelijk met het verhogen van de Kildijk werd ook de beneden rijweg - het Bevershoek - opgehoogd en verbeterd. Daarvoor moest een betonnen beer worden geplaatst tussen de erven voor de huizen en de rijweg. Ais gevolg hiervan kwamen sommige huizen dicp in de dijk te staan. Rechts vooraan staat smid Moerkerken voor zijn huis. De overige personen zijn voornarnelijk dijkwerkers. De huizen links zijn de zogenaamde onderhuizen van cafe Schrier, bakker Dries Boer en anderen,

15. Bevershoek in 1916. De dijkverhoging, zoals op een eerdere foto is getoond, is hier bijna voltooid. Dc betonnen wand is thans nog aanwezig; de straat is nu een voctpad geworden. De huizen zijn nauwelijks veranderd. In het eerstc woondc de familie Verzendaal. Het tweede en het vierde huis waren huizen met een aantal vertrekken, hetgeen bctekende dat er vcrschillende gezinnen in woondcn, die een gemeenschappelijk erf (wurf) haddcn. In het derde pand is de winkel met bakkerij van Smaal. Opvallend zijn ook hier de bewerkte overstekken of daklijsten. Na het vierde huis was een pad dat toegang gaf tot het bouwland in de polder "De Nest". Bet pad werd "den damsteek" genoemd.

's - Gravendeel

Riviergezichl

16. Bevershoek in 1920. Zoals reeds eerder werd opgemerkt zullen de op deze afbeelding voorkomende huizen worden afgebroken, of zijn zij reeds afgebroken. Rechts staat het inmiddels atgebroken huis van B. Baars, kapitein van de veerpont; vervolgens het pand van bakker Reijerkerk, eerlang het huis van waaruit commiezen van de passerende schepen konvooigelden en licenten (tolgeld) moesten innen. Op andere afbeeldingen is hiervan meer te zien. Op de rivier zien we zowel zeilschepen als motorschepen. De naam Bevershoek is afgeleid van de naam van de polder "Het Landigje van Bevershoek ", in de volksmond altijd "De Nest" genoemd. Bevershoek kreeg zijn naam van Cornelis van Beveren, heemraad, dijkgraaf en burgemeester van Dordrecht, eigenaar van de polder Beversoord.

17. De veerpont in 1927. De foto is genomen vanaf Wieldrecht. Op de achtergrond zien we de aanlegsteiger van "het Torrechie" naar Dordt. Ook het huis van bakker Boer en cafe Schrier zijn te herkennen. De veerlieden zijn Wout Reedijk en Hendrik Reedijk. Tussen de bestelauto en de meerpaal staat de heer Poelert, hulppredikant in de "De Tweede Tal", welke buurtschap sinds 1852 kerkelijk tot 's-Gravendeel behoort.

's Gravendeel

18. De Kildijk in 1930. De .Willemstad" van de rederij Thor verlaat juist de aanlegsteiger en de kleine boot op Dordt, "het Torrechie", wacht op zijn beurt om aan te leggen. Door de geregelde diensten op Geertruidenberg, Waalwijk, Willernstad, Dordrecht en Rotterdam, met passagiers, vrachtgoed en vee, was de Kildijk jarenlang een druk verkeerspunt. De kleine houten stcigers, rechts op de voorgrond, waren van de vissers, die tot op het Hollandsch Diep hun visgronden hadden. Bekende vissers in die tijd waren Stooker en Popeijes. De huizen werden bewoond door de families Barendregt en Boer. Uit het hoogteverschil van de huizen is duidelijk af te leiden dat de Kildijk meermalcn is opgehoogd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek