's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B. van der Bom
Gemeente
:   's-Gravendeel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3698-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravendeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Bevershoek in 1902. De pcrsonen op de foto staan voor de boerderij van Hendrik Kooij, Deze boerderij brandde af in 1929 (? ), werd herbouwd en zal in verband met de Kilverbreding worden gesloopt.

20. De Kildijk in de jaren dertig. Ten behoeve van de Kilverbreding zullen spoedig de meeste huizen geheel zijn verdwenen. Op de eigenaardige bouw van de huizen op de dijk is al eerder de aandacht gevestigd. Over de Kildijk en voornamelijk over het bene den gelegen Bevershoek zijn in de volksmond veel verhalen geweest. Zo zou - volgens de overlevering - het huis links beneden, waarvan de zijgevel nog juist is te zien, zowel voor kerkdiensten als herberg hebben dienst gedaan. Een zekere Besemer, die het huis ruim honderd jaar geleden bewoonde, yond 's morgens een schipper aan zijn tafel zittcn, die hem verzekerde dat het huis altijd een herberg was geweest, hetgeen bij aile langskomende schippers bekend zou zijn.

--

21. De buurtschap of woongemeenschap De Wacht verkreeg zijn naam door het daar in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw gevestigde ,,'s Lands Wachthuis", een fort met een batterij van zes kanonnen, bemand door officieren, roeiers, die waren belast met het handhaven van de veiligheid en het toezicht op de passerende zeeschepen, alsmede met het heffen en beheren van konvooi- en licentgelden. Het wachthuis is in 1669 gebouwd in opdracht van de admiraliteit van de Maas. Het is in het begin van de negentiende eeuw afgebroken. De Wacht was een plaatsje op zichzelf met een geheel eigen karakter. Het bezat een tweetal herbergen en was de "vlootbasis" voor de parlevinkersfamilie Van der Kolk. Het had een eigen aanlegsteiger voor de grote Thorboten en het had zelfs, tot in de jaren veertig, een eigen kerkgebouw. Dat De Wacht vroeger een druk bevolkt plaatsje is geweest, blijkt onder meer uit het feit dat bij een dijkdoorbraak, op 8 februari 1889, dertig gezinnen dakloos werden. (Fotoreproduktie gemeentearchief Dordrecht uit "Dordracum lllustratum".)

22. De Wacht in 1914. Een zeldzame opname van de buurtschap De Wacht met de aanlegsteiger voor de Thorboten, welke op Dordrecht, Rotterdam, Waalwijk, Willemstad en Geertruidenberg voercn. Van De Wacht en omgeving gingcn de passagiers meestal op vrijdag naar de weekmarkt in Dordrecht. Bovendien werd veel vee vervoerd, vooral op dinsdag, voor de veemarkt in Rotterdam. Rechts staat de herberg van Wildtschut (reeds eerder besproken) en links het cafe "Het VaJlend Anker". Vroeger was dit het woonhuis van J. den Hartog, maar nadat het was verkocht aan Uitterlinden wcrd het omgebouwd tot cafe. In 1922 is het pand afgebroken en daarvoor in de plaats kwam een woonhuis voor de parlevinkersfamilie Van der Kolk. Het huis waarvan aIleen het dak nog is te zien werd bewoond door de familie Bijl.

23. Cafe en veerhuis. Een gedeelte van de aanlegsteiger is nog te zien. Op een vorige foto zijn steiger en ponton voor de Thorboten afgebeeld. Voor 1905 bestond dit pand uit vier woningen, maar in 1905 is het door Arjaan Wildtschut verbouwd tot een woning en cafe, "Hengelsport" genaamd. Na 1945 is het cafe opgeheven, daarna werd het pand bewoond door de familie Van der Kolk en thans is het als weekeindhuis in gebruik bij mr. Visser uit Voorburg.

24. De polder "Het Hoeksche Nicuwland" in 1925. Na het delven (aardappelen rooien) werd al spoedig geploegd om het bouwland zaaiklaar te maken voor het winterkoren. Op deze foto is Zeeg Robbemont aan het ploegen met ccn zogenaamde saksploeg, bespannen met een driespan. Achter de ploeg loopt de aardappellezer, Kees Robbemont. Het lezen van aardappels was bij het akkoord of de verhuur van de bouwknecht inbegrepen,

25. Aardappeloogst in 1925. Aardappels opmeten - "aerpels mutte" - in de polder Nieuw-Bonaventura, op het land van de gebroeders De Bruin. Duidelijk te zien zijn de houten harp en het ijzeren mud. Op het kistje van de boerenwagen zit Johannes Havelaar (juist boven de paarderug). Het is een Hollandse boerenwagen, maar het rechter paard draagt een Zeeuws gareel. Op het aardappelloof (rechts) zitten Steven in 't Veld en Zeeg Robbemont.

's-G ravendeel Bui.endijk

26. De Buitendijk in 1914. Een vredige aanblik van een dijkdorp in een tijdperk dat het op grote schaal slopen nog niet algemeen gebruikelijk was. Bij een vorige afbeelding zijn reeds verschillende bewoners uit deze omgeving genoemd. In de huizen links beneden woonden onder anderen M. Baars (aardappelhandelaar en schipper) en Zuiderent (boter- en kaashandclaar). Wat verderop stond een pand met een rieten dak, dat in 1940 afbrandde. De vishandelaar A. Baars was de laatste bewoner. Achter op het erf zou een gebouwtje hebben gestaan dat plaatselijk werd aangeduid als een loofhut van de toen nog op 's-Gravendeel wonende jodenfamilies. lnmiddels is het aanzicht van dit dorpsgedeelte totaal gewijzigd. De notebomen zijn al lang verdwenen, verschillende panden zijn afgebroken en bij het dempen van de haven is er een dijk - dwars over dit beeld - gelegd als verbinding tussen de Kildijk en de Gorsdijk.

27. De Havendijk (Buitendijk) in 1925. Zeer binnenkort zullen deze huizen er niet meer zijn. De op de voorgrond staande huizen zijn reeds verdwencn en de daaropvolgende huizen zijn, of zullen worden, afgebroken. Dan is een oud gedeelte van 's-Gravcndeel teruggegeven aan het water. Toen, in 1600, hier met bouwen wcrd begonnen waren de grienden iangs de rivier (destijds de Kil van Bonaventura geheten) nog onderhevig aan eb en vloed, Mcer dan driehonderd jaar was de Buitendijk de tocgangsweg tot het veer. In het spraakgebruik heet dat deel van het dorp nog altijd "het ouwe veer". Binnen afzienbare tijd zal door tunnelaanleg ook het zogenaarnde nieuwe veer, aan het eind van de Gorsdijk, overbodig worden. Dan behoort een periode van bijna vier eeuwen veerverbinding met Dordrecht tot het verleden. De huizen rechts werden bewoond door onder anderen Smaal, Van Warendorp, Baars en Wim Verkerk (slager). In het pand boven op de dijk woonde Voorwinden (kleermaker) en later woonde daarin Leen Kleinjan. In de huizen links vooraan woonde person eel van de brouwerij van De Heer, de familie Van Dam, vervolgens Henk Mol (schipper), daarna Rombout en tot op het moment van afbraak St. Nicolaas. Nog juist is de topgevel te zien van bakkerij Nolen (later A. Notenboom), welk pand tot op heden is blijven staan. In het tweede pand rechts woonden verschillcnde gezinnen, onder anderen dat van Cornelis Over pelt, organist in de hervormde kerk.

28. De Molendijk in 1910/1912. Van het geboomte is veel verdwenen, maar de huizen zijn nagenoeg nog gelijk. In het eerste huis rechts woonde Jan van Bommel, barbier en schoenmaker. Vervolgens zien we het huis van timmerman Pieter Visser. In het eerste huis aan de linkerkant woonde onderwijzer B. Bax. De vrouwspersoon links vooraan, op de rug gezien, is blijkbaar een dienstbode. Zij draagt de voor die tijd gebruikelijke dienstkleding, welke de meisjes die in betrekking waren bij de dorpsnotabelen over het algemeen droegen: gesteven witte jurken, schorten en op het hoofd een zogenaamde cornet.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek