's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B. van der Bom
Gemeente
:   's-Gravendeel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3698-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravendeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De Kerkstraat in 1928. Bij een enorrne brand in de zomer van 1928 werden de boerderijen van A. de Geus en C. de Geus, de vlasserijen van de gebroeders A. en L. Reedijk en een zeer oud woonhuis verwocst.

40. De Kreek omstreeks 1895. Dit is een van de zeldzaamste afbeeldingen welke er van dcze omgeving bestaan. Dat zien we aan de stappen langs de Kreck, die men op latere foto's niet meer, of niet meer in dcze vorrn, ziet. De bomen op het Kerkplcin zijn nog jong; ze zijn in 1878/1879 geplant. Op latere toto's, van bijvoorbeeld na 1900, is de kerk vrijwel geheel aan het oog onttrokken door het diehte geboomte. Het eerste huis rechts op de foto is dat van hoofdonderwijzer V.G. Meijer, die hier in 1886 werd bcnoemd als opvolger van J. Smits. Het 11Uis daarnaast is van A. Reedijk (vlasser), vervolgens zien we het huis van Jan Blok (scheepssloper) en ten slotte, op de hoek, de smederij van Karel Barth.

41. De leerlingen van de openbare lagere school in 1897. Achtenzeventig jaar oud is deze opname van een schoolklas. Behalve een groot aantal bekende dorpelingen laat de foto ons ook zien hoe de kleding van de kinderen er in die tijd uitzag. We gaan voor het noemen van de namen de rijen langs, op de bekende wijze (van links naar rechts), en dan is nummer 1 op de achterste rij Cees den Boer (thans zesentachtig jaar), die zonder moeite aile namen wist te noemen. Van dit voortreffelijke geheugen heeft samensteiler dezes meermalen gebruik mogen maken. Op de achterste rij: Cees den Boer, Marien Brand Gzn., Cees Reedijk Plzn., J. Brand Pzn., A. van Zanten, Dirk Mol Hzn., J. van der Wulp, Piet van Twist en B. de Zeeuw Wzn. Op de rij voor hen: J. de Zeeuw, M. van Zanten, J. Brand Gzn., Rook Verkerk, Adrianus Verkerk, J. Mol, Siem Brand en Henk Mol. Zittend: Lientje Mol, Van Twist, W. de Zeeuw Bzn., A. v.d. Wulp, Lijsje van Zan ten en Adriana Brand. Op de voorste rij: Bas den Boer, Maaike den Boer, Piet de Zeeuw, A. Mol, P. de Zeeuw Bzn. en W. Reedijk Plzn. Geheel vooraan, met het bord, zit Adrianus den Boer (later bloemist). Voorts zien we hoofdonderwijzer Meijer met naast zich zijn zoon Willem. De onderwijzeres in de lichte japon is mejuffrouw Ploon de Jager en de andere onderwijzeres is mejuffrouw Liesbeth Plokhooy.

42. De Noord-Voorstraat in 1900. Gcen foto, maar een reproduktie van een schilderij dat in het be zit is van de familie Barth en die met haar toestemming in dit boekje wordt opgenomen. De smederij (smidswinkcl) zien wc op de hoek en het hercnhuis reehts op de voorgrond is van Hendrik Blok. Het huis links op de aehtergrond heeft tot het midden van de negentiende ccuw dienst gedaan als openbare school. Omdat aan het begin van dc Maasdamseweg een smid woonde (Karel Barth) en op het eind van deze wcg, te Maasdam, eveneens (gebrocders De Vos), kreeg deze wcg -- die aanvankelijk Dorpsweg of "Maeswegh" heette, in de volksmond de naam Smidsweg, welke naam later de officiele werd.

43. De Noord-Voorstraat in 1912, in de volksmond nog altijd de Kreekkant (soms nog Korte Kreekkant) genoemd. De jongeman op de voorgrond is Dirk Barth. De huizen werden bewoond door Jan Blok en A. Reedijk, vervolgens zien we het schoolplein, het huis van hoofdonderwijzer Meijer en het postkantoor van de brievengaarder A. van Warendorp (later was er de slagerij van Abraham Hartog). Het daaropvolgendc huis - dat jarenlang in gebruik was bij fietsenmaker Markus - was destijds de pastorie van de Gereformeerde Kerk. Ook de huisarts dokter Vette heeft hier nog gewoond.

44. De Heul in 1912. Een foto van een grate reparatie aan de Heul. De metselaars en opperlieden zijn, van links naar rechts: Kwakernaat, Uitterlinden, Kees van der Linden, Bram Naaktgeboren en Henk Kwakernaat (later post bode). De man met de baard, die over de balie leunt, is Hendrik van der Linden (nachtwaker-klapperman). Het monumentale huis op de achtergrand is dat van de familie Blok aan de Noord-Voorstraat.

45. De smederij van Barth in 1928. De smidswinkel is verbouwd en de hoefstal heeft plaats gemaakt voor de (eerste) benzinepomp. De personen op de foto zijn, van links naar rechts: Jan St. Nicolaas, Wim de Zeeuw, Kees van der Linden, Aai Barth, Henk Barth, Aai Smaal, een onbekende, Teun Monster en Karel Timmers. De jongen met de fiets is Japhet van der Heiden, gesneuvcld in Indie,

Te 's-Gravendeel.

1)(' wiclrijdsicrs-cc« .. .wacht. die den sroct aan de ~r(;n:- dcr ~,,·me(.·ntl' opw.u-lutc en ccn eindw --.(."~~ ·(:'r<""~zddc.

46. De Heul in 1906. Bij de fietstocht van de Algernene Nederlandsche Wielrijders Bond, op 21 juni 1906, bleven de wielrijdsters nag even op de Heul staan voor het laten maken van deze mooie foto onder de iepen van het Kerkplein. Op de voorgrond ligt het sluisje dat de waterhoogten in de Voor-, Middel- en Achterkreek moest regelen. Op de aehtergrond zien we de smederij van Karel Barth.

47. De Kreekkant en de Heu! in 1928. Van de drie personen op de voorgrond zijn aileen Gerrit Bax en kantonnier Verheu! uit Puttershoek bekend. De Zuid-Voorstraat was niet in onderhoud bij de gemeente, maar behoordc tot het zogenaamde rijkswegenp!an. Het pand van boekhande! De Vries en de daarachter liggende huizen, alsmede de op de achtergrond zichtbare pastorie, zijn inmiddels gesloopt. Links staan het raadhuis en de winkel van Stout, die nog steeds onvcranderd zijn gebleven,

48. De hervormde kerk omstreeks 1927. Hier is, bij uitzondering, de foto genomen vanaf de bevroren Krock. De grote drukte op de Heul is toe te schrijven aan het feit dat er wedstrijden werden gehouden, zowel schaatswedstrijden als "priksleeen" voor werklozen. De prijzen bestonden uit vijf pond spek, een mud kolen en enig geld, tcr beschikking gestcld door bekende dorpelingen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek