's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B. van der Bom
Gemeente
:   's-Gravendeel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3698-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravendeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De Langestraat omstreeks 1900. De Iaatste vijfcnzeventig jaar is deze straat niet ingrijpcnd veranderd. Enige gevels zijn gewijzigd en de sloot is verdwenen, maar op een enkele uitzondering na zijn de meeste huizen van to en nog steeds in deze straat terug te vinden. Rechts staat het huis van notaris A. den Boer en links is de boerderij van Jacob Reedijk (raadslid en heemraad van Bonaventura). Vervolgens zien we de vlasserij van A. Reedijk en daarna de bakkerij van Van Nugtcren, waarvan op een van de voIgende foto's blijkt dat de gevel is veranderd.

s'G raver.de el - Langestraal

50. De Langestraat in 1912. Het meest opvallende op deze foto is de monumentale poort naar het schoolplein van de ehristelijke school. Omdat de gasfabriek pas in 1914 werd gebouwd, is de lantaarn boven op de poort nog een petroleumlamp. Vermeldenswaard is ook dat in vrijwel aile huizen van deze straat een ambacht, een bedrijf of een zelfstandig beroep werd uitgeoefend.

51. De leerlingen van de christelijke school, 25 april 1902. De oude school. waarmee het christelijk nationaaI onderwijs begon, werd tien jaar later uitgebreid met een gebouw van twee verdiepingen, maar nog lange tijd werd nevenstaand gebouw als schoolklas gebruikt. Toen de huidigc woning voor het schoolhoofd werd gebouwd, werd de oude school afgebroken. De ondcrwijzeres is mejuffrouw De Winter en v.d, Sluis was toen hoofdonderwijzer. De volgende schoolkinderen konden worden herkend:

Jan Visser, Cees Smits, Bcsjaan Smits, Gerard en Leen v.d. Sluis, Teunis Overwater , Leen Ovcrwater, Janna v.d, Fcest, Cor Barth, Emma v.d. Yen, Neel Overwater, Schil de Quartel, drie dochters van hoofdonderwijzer v.d. Sluis, Neeltje Verdonk, Pietje Verdonk, Jo Smaal en Kneel Visser.

52. De Langestraat in 1918. Vergeleken met de vorige foro's (medio 1900 en 1912) is aileen de voorgevel van de bakkerij van Van Nugteren gemoderniseerd. Daarbij is blijkbaar aandacht besteed aan een fraaie daklijst, De kinderen uit die tijd zijn geklced als "Ot en Sien". Op de achtergrond staat het pand van Leen van der Born, dat in 1925/1926 werd verbouwd. De man met de fiets (links) is Leen de Zeeuw.

53. De Langestraat in 1914. In het eerder verschenen boekje ,,'s-Gravendeel in oude ansichten" werd het een en ander over deze straat vermeld. In 1905 was het huis links nog postkantoor en Hugo van Gils was daarvan sinds 1902 de postkantoorhouder. Hij was de opvolger van brievengaarder Arie van Warendorp. Het postkantoor is in 1912 verplaatst naar het pand waar nu de boekhandel van R. de Vries is gevestigd. Het volgende huis links op de foto werd bewoond door Cees Starn, winkelier in galanterieen en uitgever van deze foto. Vervolgens zien we het huis van Mees Visser Mzn. (vlaskoper), daarnaast het doktershuis van achtereenvolgens de artsen M.C. Vette, A. de Haas en (tot op he den) mejuffrouw A.A. Trappenburg. Dan ontwaren we de huizen van Mees Visser Azn. (vlasser), Hannes Bentum (graanhandelaar), Dries Dekker (slachter en schoenmaker) en de herberg van Barendrecht. Aan de rechterzijde staat allereerst de schuur van landbouwer Mees Naak tgeboren, dan het huis van vlasser P.J. Visser, het huis van Come lis Kooi en het postkantoor. Geheel rechts op de foto staat Jan Schuring, wat mcer naar het midden Leen de Zeeuw en links voor de winkel van Cees Starn staan Kniertje Starn en haar moeder.

54. Bijna op de driesprong Langestraat-AchterdijkStrijenschestraat werd, ongeveer zestig jaar geleden, deze foto gemaakt. De huizen rechts zijn van Mees Bax (slachter en bar bier) en Nol Monster (metselaar en drogist). De kinderen achter de hondekar zijn, van links naar rechts: Brarn Mol, Adriana Bax, Johanna van Waardenburg, Wim dc Zceuw, Aart van der Wulp Azn., Johan Snecp en Aart van der Wulp Wzn. Het meisje met het schort is Cor Havelaar. De jongen bij de hondekar, met de hand Lccuw van Leen van der Born ervoor, is Barend van der Born, de samensteller van dit boekje.

55. De Langestraat in 1913. De grote optocht, gehouden ter gelegenheid van de viermg van de onafhankelijkheid (1813-1913). Een enorm grote ruiterij met in historische kostuums gestoken personen, van wie niemand is te herkcnnen. De foto getuigt van cen zonnige feestdag.

56. De Langestraat in 1913. Nog een beeld van de onafhankelijkheidsfeesten in 1913. Deze opname van de historische optocht werd gemaakt op de hoek van de Rijkestraat-Langestraat. De boerderij aan de rechterkant, destijds van P. Naaktgeborcn, is in de jaren dcrtig afgcbroken en vervangen door een modern huis, dat thans wordt bewoond door R.L. van den Berg.

57. De Langestraat in 1930. Het type van deze boerderij wordt een Tvhuis of dwarshuis genoemd. Boerderijen in deze stij1 komen in deze streek vee1vuldig VOOL De hardstenen palen, die de tot het huis behorende stoep - ingelegd met gele Llsselsteentjes - markeerden, zijn verdwenen, evenals de gaslantaarn op de voorgrond. Dank zij het feit dat de afgebeelde boerderij op de monumentenlijst is geplaatst, zal dit pand in de toekomst niet aan de sloop worden geofferd.

58. De Rijkestraat ornstreeks 1900. Het is mogelijk dat de naam van deze straat is on tIe end aan die van een inwoner uit omstreeks 1700, Rijke Weede genaamd, Het komt in de gesehiedenis vaker voor dat in de volksmond een straat of weg naar een bekend persoon wordt genoemd. Zeker is dat de straat niet is genoemd naar Willem Rijkhals, een bckende plaatsgcnoot die in het vierde huis rechts het arnbacht van schoenmaker uitoefende. Het eerste huis rcehts op de foto is van timmerman Leen Visser (dit pand is verbouwd in 1928/1929). Het twecde huis is van de familie Groenewoud (kolenhandel). Dit pand is in de laatste vijfenzeventig jaar niet verbouwd of veranderd en het staat thans op de monumcntenlijst. Daarnaast zien we het pand van bakker J. de long en vervolgens dat van Rijkhals met de daarachter liggende woonvertrckken. Links is de winkel van Saartje de Geus, dan het huis van de familie Van Wijk (met de petroleumlantaarn) en vervolgcns de huizen van As de Man (vlasser), Kolster en Van Socst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek