's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B. van der Bom
Gemeente
:   's-Gravendeel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3698-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravendeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

&'G ravendeel - RijJ<estraat ?

59. De Rijkestraat in 1925; voor een dorp een brede straat. Zo breed zelfs dat in de zomer de schelven strovlas op de straat werden neergezet. Het eerste huis links, van M. Naaktgeboren, is afgebroken. Blijkens de foto is de voorgevel van dit huis gerestaureerd en bepleisterd. Het raam boven de deur (het bovenlicht) is versierd met een zogenaamd snijornament. Rechts (bij de balie) staat Gerard van der Sluis en iets verder bakker Simon van Nugteren. De postbode (links) is Jaap Kwakernaat (in die tijd een bekend voetballer) en naast hem, met ficts, zien we Henk Reedijk. In het eerste huis rechts woonde de weduwe In 't Veld. Thans is in dit pand het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Vervolgens het huis van timmerman Rokus Visser, daarna een - inmiddels afgebroken - huis met verschillende vertrekken. Voorin woonde Rook St. Nicolaas, die hier een kruidenierswinkel had. Het naast deze huizen gelegen erf, dat doorliep tot de Achterdijk, noemde men de Langebuurt. Vervolgens zien we het huis van de dames Van der Vlies, bekend van de kleuterschool of, zoals men toen algemeen zei, de "bewaarschool".

~RyKestraa.

60. De Rijkestraat in 1925. Een beeld van de Rijkestraat, gezien vanaf de Strijenschedijk. Bij het eerste huis rechts, bewoond door Aai den Boer, is nog een houten windhokje te zien. Algemeen werd zo'n uitbouw een "klompenhokkie" genoemd, waarin behalve de klompen ook allerlei huishoudelijk gereedschap werd bewaard. Dergelijke hokjes kwamen op het dorp veelvuldig VOOL Zij gaven bescherming tegen weer en wind en deden dienst als voorportaal, zodat men niet direct met de deur in huis vie!. De meeste arbeiderswoningen bestonden slechts uit een vertrek, waarin werd gewoond, gekookt en - in de bedsteden - geslapen. Het kwam zelfs voor dat men de huisvrouwen bij goed weer de was en de afwas buiten zag doen. Aan de linkerkant staat het huis van Jac. Baars (schipper), vervolgens dat van Jan Overweel (vleeskeurmeester). In het voorvertrek van dat huis zetelde Jan den Blinde, de schoenmaker. Boven de daken is de topgevel van de gereformeerde kerk te zien. Verderop links staan de panden van Mees Visser (fietsenmaker), L. de Vlaming, P. Moret (vrachtrijder) en W. Rijkhals (schoenmaker),

61. De Achterdijk in 1912. Omdat de Achterdijk niet in het wegenplan was opgenomen, heeft deze straat nooit een bestrating gehad. Oorspronkelijk was het een particuliere weg en partieulieren hebben geen belang bij een bestrating die geld kost. Op de foto poseren de bewoners gewillig voor de fotograaf. Het was in die tijd dan ook een zeldzaamheid om te worden "uitgesehilderd". Op de achtergrond zijn nog vrouwen te zicn met keuvels of "krullemusse". Rechts is de smederij van Vogelaar en in het hoge huis woonde kleermaker Ritmeester.

'S GRAVENDEEL. ACHTERDIJK

62. De Aehterdijk in 1918/1920. Vergeleken met eerdere afbeeldingen is de Aehterdijk - zelfs tot op heden - weinig veranderd. De wilgen op de voorgrond wijzen erop dat het hier griendaehtig was. De grond was laag en veenaehtig. De sloot - die inmiddels is gedempt - was verschrikkelijk diep. Ret eerste huis reehts is de smederij van PI. St. Nicolaas. Zittend op de heining zien we Gerard van der Sluys en naast hem een handelsreiziger in tabak. Links, in gehurkte houding, Leen de Zeeuw en Cees Boudewijns.

63. De Strijensehestraat in 1913(1914. Links op de voorgrond staat het huis van Leen van der Born, waarin deze in 1908 een winkel in manufaeturen begon. Het pand werd in 1925 afgebroken en vervangen door een winkel en woonhuis met twee verdiepingen. Het huis daarnaast werd eerst bewoond door Gerard van der Sluys (boekhandelaar) en na hem door Adrianus Kleinjan. De drie daaropvolgende woningen zijn nog steeds bewoond. Destijds woonden daarin de families Kleinjan, Bax en Visser. In de winkeldeuropening - onder de bekendc linde - staat Dit van der Born, tussen de bomen staan Leen de Zeeuw, Leen van der Born, Siem Hooghart en op de fiets zit Jan Smits. Rechts staan Mees Bax en zijn eehtgenote en op de achtergrond zien we een grote schare nieuwsgierige kinderen.

's-Gravendeel Strijenschestraat

64. De Strijensehestraat in 1913. Door het dempen van de sloot (links) en het aanleggen van riolering werd de Strijensehestraat omstreeks 1933 verbreed. In 1970 werd de straat weer smaller gemaakt en bovendien werd de naam veranderd in Frisostraat. Het vooruitspringende gebouw dat op de foto is te zien is de maalderij "De Vcrandering", gebouwd in 1910. In de jaren dertig Iiet As. Mol op een open plek (reehts) een huis met barbierszaak (scheerwinkel) bouwen, De op- en afrit van en naar het Schenkeltje/De Nest werd in 1970 gereconstrueerd en de stoep werd gedeeltelijk gesloopt. Op de voorgrond staat een oliekar. Hierrnee ventte Bastiaan (Besjaan) van Twist met petroleum (bronolie), die voor verlichting en kookdoeleinden werd gebruikt in die huizen die niet op de plaatselijke gasfabriek waren aangesloten. Ook op deze foto is Gerard van der Sluis aanwezig, namelijk links, in de slootkant van het Weegje.

'sĀ·Gravendeel Naaml. Vonn. Coop.

Graan- en Lijnkoekenmaaldedj:

"Onderling Belang"

65. De graan- en lijnkoekenmaalderij "Onderling Belang", in de volksmond de "maaldcrij van Diepenhorst" geheten, was voor die tijd een der eerstc vormen van de opkomende industrie. De produktie was voornamelijk bestemd voor veevoer. Op de bok van de meelwagen zit Cornelis den Boer Dzn., de eerste voerman van de maalderij. Het weiland naast de maalderij, gemarkeerd door knotwilgen of hooistoven, behoorde tot de boerderij van Willem den Hartog in 't Weegje. Thans staat hier het bcdrijf van het elektro-technisch bureau van de firma A. Barth. Het gebouw, dat al lange tijd geen dienst meer deed als rnaalderij, maar opslagplaats was voor gezwingeJd vlas, brandde tijdens de watersnood in 1953, ten gevolge van kortsluiting, geheel af.

66. Aardbeienplukkers en -pluksters uit 's-Gravendeel in de jaren twintig. De foto is echter genomen te Rijsoord, want jonge vrouwen, meisjes en ook wel jongens gingen buiten de gemeente "errebezeplokke". Dit seizoenwerk, dat slechts enige weken duurde, was niet alleen een welkome bijverdienste, maar het was vooral belangrijk wie het grootste aantal mandjes (tipsies) had geplukt. Bet vervoer geschiedde met open vrachtauto's, waarop hekken en schragen waren geplaatst. Leen Bax was de voorman en Evert Reedijk - van de maalderij - verzorgde het vervoer.

's-Gravendeel Weegje

67. 't Weegje in 1913. Links is de boerderij van Willem den Hartog en vervolgens zien we het huis van Bas van der Erve. Het eerste huis aan de rechterkant werd gebouwd en bewoond door Pieter Naaktgeboren. De vrouw met de krullemuts is Grietje Naaktgeboren-van den Berg. Zij en haar dienstbode poser en bereidwillig voor de fotograaf bij de stap met de wit geschuurde klompen. Bij nauwkeurige beschouwing van deze en vele andere foto's zal het opvallen dat sloten en vlieten altijd goed zijn onderhouden, dit in verband met de watervoorziening. Bovendien blijkt uit de meeste foto's dat er vrijwel overal nog bomen staan, hetgeen de aantrekkelijkheid van het dorp zeer ten goede komt.

'Neegje s' ravel') e L

68. Blijkens de foto is de Middelkreek drooggelegd. Dit was af en toe noodzakelijk voor het onderhoud en het schoonmaken. Duidelijk is het pand van A. van der Giessen (uit 1754) te zien. Een half voer bossen "gereept en geb66t" vIas verlaat juist het erf. Links woonde schilder C. de Jong en naast hem woonde onder anderen Volksje de Waard, algemeen bekend als "waster en strijkster" van de toen nog veelvuldig gedragen keuvels of krullemutsen van de klederdracht in de Hoeksche Waard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek