's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

25. De Groenmarkt en de Grote Halstraat, met het cafe-restaurant "De Gouden Kroon". Daamaast "Het Gouden Hoofd" op de hoek van de Hoogstraat. Veel vervoerrniddelen, vermoedelijk met lege of volle biertonnen.

S'GRAYENHAGE. STADHUIS GROENMARKT.

26. Ons schone, oude raadhuis kan aIleen worden bewonderd komende uit de Nieuwstraat. Op de afbeelding zien we onder andere een open aanhangwagen van de paardetram. De vrij hoge toren aan de westzijde is voorzien van een lui-klok; deze werd in werking gesteld alvorens publikaties werden voorgelezen van het bordes van het raadhuis.

27. De dubbele stenen trap v66r deingang van het raadhuis was vroeger overdekt. Ret voorste stuk, dat de trap voor de voorpui afschermt, is zodanig gebouwd dat daarvan mededelingen aan het publiek kunnen worden gedaan. Dit gebeurde vroeger geregeld op de zondagen, voor het afkondigen van de huwelijken , De kaart geeft hiervan een treffend beeld.

28. Het begin van de Prinsestraat, zoa1s deze er jaren1ang heeft uitgezien. Links het postkantoor, rechts het gebouw van de assurantiemaatschappij tegen brandschade "De Nederlanden van 1845" op de hoek van het Kerkplein, Dit gebouw staat op de p1aats waar zich vroeger het koffiehuis "Het Hof van Holland" bevond. Het parterre bevat winkels met ha1fcirke1vormige boogvensters. In 1879 kwam de gemeente in bezit van de grond waarop de gerneenteschool, bekend a1s de school van C.A. Hofman, stond. In 1884 kon die grond worden bestemd tot straat, waarna de Prinsestraat werd opengebroken, verlengd en verbreed.

29. Hier zien we de Prinsestraat van de andere zijde, bij de Noordwal. In wezen schijnt hier weinig te zijn veranderd. Bekijken we het leven in die straat, dan treft ons de sfeer van zestig it zeventig jaar geleden. Dames die een parasol dragen en de lange rok ophouden, heren op de fiets midden over de straat, een van hen met een strohoed, vermoedelijk gekocht bij Eduard Pelger. Die hoedenzaak is sedert 1860 in de Prinsestraat gevestigd. En wie herinnert zich niet de wafelbakker Vulsma? Deze was gevestigd Prinsestraat 62.

Prin estraat

30. Rechts de Prinsessewa1, links van het water de Toussaintkade. Even voorbij de brug staan een krantenkiosk, een wachthuisje voor trampassagiers en een tent van Van Keeken, voor verversingen. De Toussaintkade ligt iets lager dan de Prinsessewal; zij heette aanvankelijk Veen1aan. Deze naam is in 1886 gewijzigd in Toussaintkade, omdat de romanschriifster A.L.G. Bosboorn-Toussaint (1812-1886) daar de 1aatste jaren van haar 1even heeft gewoond. De bekende chirurgijn A. Hoek woonde naast haar en iets verder de schrijver Johan Gram.

31. De steile Wagenbrug is op de afbeelding niet te zien, maar dat de hoogte in de nabijheid is, kan worden opgemaakt uit het bijspannen van een tweede paard om de tram over de brug te helpen. Daarvoor stond telkens een voerman gereed. Ging het om rijtuigen of handwagens, dan boden burgers ongevraagd de helpende hand. Er heerste to en waarlijk een democratische gezindheid. Wat de prentbriefkaart zelf betreft, zij nog opgemerkt dat zij, blijkens het onderschrift, een uitgave is van H.M. Becht, Passage 54-58, Den Haag.

32. Wederom de Wagenbrug en de tram, die erover moet, maar nu in andere richting, Bijspanning van een tweede paard is niet nodig, omdat de brug van die kant minder steil was dan van de zijde van de Wagenstraat. Op 20 maart 1922 kwam de vijzelhefbrug gereed.

33. Een ander beeld van een gedeelte van de Wagenstraat. In de verte, waar de dakgevellijn het hoogst is, rijst het vertrouwde silhouet van het Scalatheater. Dichterbij lezen we opschriften als Zuid Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij (boven aan de gevel, op een uithangbord en op het etalageraam) en ernaast staat op de pui Hotel-Restaurant De Hoop. Een rustige tijd, toen tussen deze zaken en Scala de Gedempte Gracht lag, gezellig rom melig, gonzend van leven en in nog ongeschonden staat.

'5- G RAV E N HAG E

Wagenbrug

1

f? Vtov ~I,

Dr. Trenkler Co., Leipzl2'. 20514.. ~a.chdruck verboten.

34. Een duidelijk beeld van de Wagenbrug. Hoewel het op de afbeelding niet helemaal duidelijk is, wordt de tram ongetwijfeld door twee paarden getrokken, waarvan een is bijgespannen. Op het hoekhuis Bierkade-Wagenplein lezen we: Hotel en Restaurant De Adelaar, M. Frijda.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek