's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

119. In januari 1887 werd een aanvang gemaakt met de bouw van de oorspronkelijke brug die we op de voorgaande kaart zagen afgebee1d. Deze brug werd gebouwd over het Verversingskanaal. Aan de overzijde zien we de seinpaa1 van de stoomtram. In de riehting Seheveningen was alles nog maagdelijke grond. Niet lang zou dit eehter nog zo zijn, want ook naar die kant ging Den Haag zieh we1dra uitbreiden.

Groete uit '5 Gravenhage, Xieuwe Kookschool. Laan v. ~eeTdervoort.

=fi:l~

120. Over de brug werd omstreeks 1900 het gebouw voor de nieuwe kookschoo1 neergezet. De Suezkade is hier, in 1901, nog niet aange1egd en tot aan de duinrand is er nog niets van stedelijke bebouwing te zien. WeI ziet men op de achtergrond het stoomgemaal liggen dat zich bevond tussen boerderij "Kranenburg" en de sluizen bij het Verversingskanaal. De rokende schoorsteen behoort toe aan de zandsteenfabriek "Kranenburg", die lag aan de Beeklaan, bij de Morsestraat.

.. '. ... .

, . . '

1029 Uit£au R. S. Spe.l~ A.mltcrdam.

121. Omstreeks 1903 werd dit dee1 van de Laan van Meerdervoort bebouwd in de zogenaamde "art nouveau"-stijLDeze rij woningen, waarvan enke1e erg verwaarloosd zijn, staat op de voorlopige monumentenlijst. Verderop, op de p1aats waar later de Fahrenheitstraat za1 uitkomen, zal de choco1adefabriek van Rademaker worden gebouwd op het, tot 1903, tot Loosduinen behorende grondgebied. De opname stamt uit 1904.

'5- 9ravenhage

i(egentesseplein en Weimarstraa!

~.~-,~ //

, ~ Dr. TrenkJer ce., Leipzie. 13662,

122. Wij lopen nu de Regentesselaan in en komen op het Regentesseplein. Hier is de omnibus gelijk met ons aangekomen bij het eindpunt van zijn route. Links zien we de Weimarstraat. Duidelijk is te zien dat zich oorspronkelijk geen winkels bevonden in die straat. Het middenplantsoen, waar later het gedenkteken gewijd aan koningin Emma zal worden opgericht, is hier, in 1901, nog niet aangelegd.

'lJen 3(aag

Copern icusp/ein en Valkenhosch/aan

123. Vanaf het Copernicusp1ein zien we de grens van de bebouwing in 1910 liggen bij de Fahrenheitstraat. In het plantsoen prijkt het monument ter nagedachtenis aan jhr. mr. D.R. Gevers Deijnoot, over1eden te Loosduinen op 3 apri11877. Het stond oorspronkelijk aan de Haagweg, bij de vroegere oprij1aan (nu Buitentuinen) naar zijn buitenp1aats "Rusthoek". In 1928 verhuisde het weer naar Loosduinen, waar het nu prijkt op het Burgemeester Francoisplein. Op het balk on van het hoekhuis bevindt zich het enkele jaren ge1eden spoorloos verdwenen borstbee1d van Copernicus.

's- qravenhage

q&icht aan oe jJeeklaan

1~:J$'1~'

tmJ Dr. Trenkler ce., Leipzig. 9974

.W

124. Wij keren nu op onze schreden terug en maken een kleine sprong terug in de tijd, naar 1900. Het is ongelofelijk maar waar: deze koeien grazen op en langs de Beeklaan, op de plaats waar tevens de grens tussen de gemeenten Loosduinen en Den Haag liep. Hierlangs wandelde men vroeger graag naar de duinen of, omgekeerd, van de duinen naar de Loosduinseweg.

125. Hier nog een beeld van de landelijke Beeklaan, nu iets meer naar de Loosduinseweg toe. Rechts zien we boerderij "Vinkensteijn", die reeds in het begin van de zeventiende eeuw wordt genoemd.

·s·GRAVENHAG"

Reier"ltesselaan

126. Op de Loosduinseweg aangekomen, zien we de brug van de Regentesse1aan naar de Paul Krugerlaan voor ons liggen. In het midden steekt een schipperskneeht over met de vaarboom op de schouder. Op de Regentesselaan is lijn 5 zojuist bij haar eindpunt aangekomen. Let u eens op de tuintjes en balkons van de huizen reehts. Het typisch gevormde hoekhuis is afgebroken. Links, achter het hoekhuis, zien we de tuin van uitspanning "De Vink". De opname is van 1906.

127. Tussen 1916 en 1927 had lijn 6 haar eindpunt op de Regentesselaan. In de verte nadert lijn 12 op weg naar het Valkenbosplein. Links zien we onder andere het herenkledingmagazijn van Pielage. Deze foto werd rand 1925 gemaakt.

128. Wij blijven nog even in deze orngeving en gaan de brug over, de La Reijkade (nu de La Reijweg) op. Ongeveer ter hoogte van de ambachtsschoollag sinds 1631 een boerderij, "De Haagwoning" genaamd. Het water is de Beek; deze liep door tot aan de Laak. De boerderij werd omstreeks 1924 afgebroken. De foto werd genomen in 1915.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek