's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

GRA. VENHAGE.

Buitenhof.

19. Wij steken nu over en wanneer wij ons omdraaien, zien wij de zogenaamde Praktizijnshoek, op de plaats waar nu de Hofweg loopt. Om de hoek staat hotel "De Twee Steden" met daarvoor de "Besognekamer". Lijn 3 passeert juist op haar traject Groot Hertoginnelaan-Plein vice versa. De opname is van ongeveer 1915.

20. Vanaf de hoek van de Gravenstraat had men een mooi overzicht over het Buitenhof. Lijn 3, met open wagen, is op weg naar Overbosch aan de Bezuidenhoutseweg. Het standbeeld van Willem II, onthuld in 1854, werd in 1924 overgebracht naar Tilburg. Onder de bomen links was de standp1aats van de huurkoetsjes, de "aapjes". A1s fietser of voetganger had men in die tijd (1908) tenminste nog de kans am zonder onge1ukken over te steken!

?.. .?.

's qrave'lhage, .Buifenijo/

21. Wanneer wij onze wandeling voortzetten, bekijken we nog even het standbeeld en zijn naaste omgeving van dichtbij, Links zien wij een bloemenmeisje met haar mand, terwijl enige schooljongens aandachtig naar het werk van de fotograaf kijken. De rechter voetgangerspoort is nag niet aanwezig op deze foto uit 1898.

Uitg. K. ,an WesterbQrg. a,a Raa,.

22. Hier zien we de achterzijde van de woningen naast de Gevangenpoort. In het eerste huis woont mr. J.J. Barnet Lyon. Het witte gebouw is de societeit "Place Royal". Aan de overzijde zien we nag juist de paardetram, met daarachter restaurant "Royal", op de hoek van de Kneuterdijk en de Vijverberg, De kaart dateert van 1901.

U::g. .acs, J. ~amllr. ┬Ěs Sra'iefl ,i~a.

23. De Grote Zaal op het Binnenhof werd in de eerste jaren van deze eeuw grondig gerestaureerd, waarbij tevens de aangebouwde huizen werden afgebroken. De restauratie stond onder leiding van de bekende architect dr. Cuypers. De zaa1 werd in 1905 weer in gebruik genomen. Inmiddels werd een dee1 van het Binnenhof autovrij gemaakt, zodat de weggenomen fontein herplaatst kan worden. Het is echter te hop en, dat ook de overige auto's, toebehorende aan luie kamerleden en ambtenaren, uit het gehe1e Binnenhofcomplex zullen worden verwijderd, zodat dit historische plekje onaangetast za1 zijn door geparkeerd blik. De begrafenisstoet werd zeer waarschijnlijk verzorgd door de firma A. Klokgieters & Zoon. Dit taferee1 werd vastge1egd in 1899.

s'Gra venhage.

Mini rerie van Binnenland ohe Za cen U,:g. H. S. Speelm.n, Am,,,,".m. ~ ~

24. Wij vervolgen nu onze wandeling in de richting van het Plein en zien dan tussen de Midden- en Grenadierspoorten het gebouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken liggen, zoals dit er uitzag rond 1900, dus v66r de verbouwing. De onverrnijdelijke slagersjongen en schoolkinderen zijn ook hier weer aanwezig.

's-GRAVENHAGE

Gr.nadierspoort

25. Door de Grenadierspoort, die dateert van 1634, verlaten we het Binnenhof en gaan we langs het Mauritshuis naar het Plein. De bebouwing reehts van de poort is reeds lang verdwenen en heeft plaats moeten maken voor nieuwbouw. Alleen het hoektorentje en de poort bestaan nog. De ansicht is van 1902.

26. Midden op het Plein, in 1899 nog niet ontsierd door geparkeerd blik, staat Willem de Zwijger trots over het publiek he en te staren. Links zien we een stukje van het lelijke gebouw van de Hoge Raad, het zogenaamde "Hondehok", dat nu gelukkig is vervangen door een iets ooglijker bouwwerk, terwijl reehts het Mauritshuis nog ziehtbaar is. Let u ook eens op de kindertrekwagen.

27. Dat in het huidige gebouw van Buitenlandse Zaken het Rijksarchief was gevestigd, bent u misschien vergeten. WeI zal het u echter bekend zijn, dat dit pand oorspronkelijk diende tot verblijf van de afgevaardigden der stad Amsterdam, voordat de Franse overheersing haar nivellerende werk bij ons begon. Ook deze gevelwand is nu drastisch gewijzigd (althans aan de rechterzijde) in vergelijking met deze foto uit 1902.

28. Zoals reeds eerder bleek tijdens onze wandeling, von den vele trarnlijnen hun begin en einde op het Plein. Wij kijken hier vanuit het Ministerie van Oorlog (het vroegere verblijf van de afgevaardigden van Rotterdam) over het Plein naar de Witte of "Litteraire" Societeit, voordat dit gebouw naar links werd uitgebreid. Deze opname uit 1906 geeft de toestand weer, kort na de elektrificering van het lijnennet. In augustus 1940 verbood de bezetter verder gebruik van het Plein als eindpunt van trams.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek