's-Gravenpolder in oude ansichten deel 2

's-Gravenpolder in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Walrave
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1869-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenpolder in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

's-GRA VENPOLDER

Het officiele wapen van de voormalige gemeente 's-Gravenpolder werd verleend door de Hoge Raad van Adel bij beschikking van 31 juli 1817. De omschrijving van het wapen luidt: zijnde van zilver beladen met een arend van sabel, geboord van lazuur, waarop acht ballen van zilver.

Ook had de voormalige gemeente een officieel vastgestelde vlag. Overeenkomstig het advies van de Hoge Raad van Adel bepaalde de gemeenteraad bij besluit van 6 april 1954 de kleuren van de vlag als volgt: drie evenwijdige, horizon tale banen van boven naar beneden in blauw, wit en zwart.

INLEIDING

Gaarne heb ik voldaan aan het verzoek om te trachten een tweede deel van het boekje ,,'s-Gravenpolder in oude ansichten" samen te stellen. Het feit dat de periode waaruit de ansichten en foto's mochten worden genomen werd uitgebreid tot 1940 en dat werd aanbevolen ook een aantal groepfoto's op te nemen, heeft ertoe bijgedragen dat een ruimere keuze uit de in de loop der jaren aangelegde verzameling ontstond. AIleen de allerlaatste foto he eft de tijdgrens enkele jaren overschreden. Van de veronderstelling uitgaande dat van deze oorlogsravage destijds weinig foto's zijn gemaakt, leek het me goed deze "overtreding" toch te begaan.

Daarmee wil niet gezegd worden dat alleen gedurende de enkele dagen waarin het dorp te maken kreeg met de bevrijding, het dorpsbeeld veranderde. Want ook na die tijd hebben er heel wat activiteiten plaatsgevonden, die daaraan hebben meegewerkt. De nieuwbouw in de bestemmingsplannen "West-Voortraphoek", "Buitenleven" en nu in "Weltevrede" alleen al heeft het daarvoor bestaande "oude" dorp enkele malen in grootte doen toenemen. Zo zou de vraag gesteld kunnen worden: wie kent de Langeweg nog met macadam als wegverharding, de Goesestraatweg met aan weerszijden bomen en een sloot en op de oude gemeentegrens de "Vier Linden", het met grint en kolenas verharde Nazareth vol putten, de Peper-

straat, de vroegere bebouwing aan de Bosseweide en de- Raadhuisstraat? Daaraan zouden we nog kunnen toevoegen: de boerderij met woning "Buitenleven" en de "armenhuizen" aan de Langeweg, het boerderijtje van de familie De Koster met boomgaard en uitweg naar de 's-Gravenstraat? De "oudere", van origine 's-Gravenpolderse inwoners kennen dit alles nu nog wel, maar over een aantal jaren zal dat aantal al heel wat minder zijn. Overigens zou van die verdwenen dorpsgezichten, met een aantal groepfoto's, reeds een derde deel kunnen worden samengesteld. Misschien dat na verloop van jaren daartoe de mogelijkheid nog eens zal bestaan. Daaruit blijkt tegelijk dat het de moeite loont v66r elke verandering die zich in het dorpsbeeld gaat voltrekken, de verdwijnende situatie op de foto vast te leggen. Ook het be waren en het eventueel opnieuw laten fotograferen van oude en meestal steeds schaarser wordende oude ansichten is evenzo belangrijk. Als je zo hier en daar je oor te luisteren legt, dan zijn er in de loop der jaren hele verzamelingen verloren gegaan.

Moge dit boekje ertoe bijdragen dat dit laatste in de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Ten slotte een woord van hartelijke dank aan de heer en mevrouw P. Schijf-van Damme en de heer A.J. Geensen voor de zo spontaan verleende medewerking bij de samenstelling van dit boekje.

1. Meer dan twee-en-een-halve eeuw geleden zag het centrum van 's-Gravenpolder er volgens de tekenaar zo uit.

Op de bovenste afbeelding is in de muur rond de kerk een gebouwtje, het zogenaamde viskot, te zien en links van de pilaren bij de ingang enkele huizen aan de Bosseweide.

Op de onderste afbeelding zien we de gemeenteherberg, met rechts het noordelijk einde van de Raadhuisstraat.

's-Gravenpolder in 1700

2. Het gedee!te 's-Gravenstraat op de onderste afbee!ding van foto 1 is in ruim twee eeuwen vee! veranderd. Bakker A. de Dreu staat met de broodmand op zijn fiets voor zijn bakkerswinke!, wellicht gereed om te gaan bezorgen. De vrachtwagen daarachter heeft mogelijk een nieuwe voorraad dranken voor de gemeenteherberg aangevoerd.

3. De 's-Gravenstraat, gezien vanaf het westelijk einde. De bestrating is nog niet best, wat men in de auto's op de achtergrond wei zal hebben ondervonden. Links zien we de winkel van M. Moeleker en daarnaast de woning van een a1daar aanwezige boerderij,

4. Een foto van een klas sehoolkinderen omstreeks 1890, waarop links onderwijzer H.P.Th. Glerum en reehts sehoolhoofd J. Swart de groep flankeren. Opmerkelijk zijn de kleine mutsen bij de in Zuidbevelandse draeht geklede meisjes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek