's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   's-Gravenzande
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1891-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenzande in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

-:,. fJ?·aVeNZ.antie

l;;tg. A J. Prins. D.lft.

69. Rond het jaar 1900 zag de Naaldwijkscheweg, natuurlijk nog met sch, er zo uit. Ieder had voor het huis nog een eigen straatje, dat al of niet met een mooi hekwerk met hardstenen paaItjes was afgezet. Anderhalve meter of twee meter daarvoor stond dan nog een rij bomen. Ten slotte bleef er een smalle strook weg of straat over, maar aItijd nag voldoende voor de eenzame paard en wagen of voor de middenstander met zijn hondekar, Er heerste immers nog aile rust en de gejaagdheid van onze tijd kende men nog niet; gelukkig nog niet zullen we waarschijnlijk moeten zeggen, Onze tijd heeft inderdaad allerhande moois voor ons in petto, maar de rust van onze voorouders is voorgoed verdwenen.

70. In vrijwel elke gemeente kende men vroeger de "Vrijwillige Landstorm". Dat was een instituut van vrijwilligers, die zich in de avonduren bekwaamden in militaire oefeningen, om eventueel in tijd van nood ingezet te worden. Die tijden van nood zouden dan natuurlijk vooral betrekking hebben op eventuele oorlogshandelingen. Hier hebben, omstreeks 1925, de vrijwilligers van de afdeling 's-Gravenzande zich verzameld om door de fotograaf op de kiek gezet te worden. We hebben er niet een, twee, drie namen bij kunnen vinden, maar laten dit over aan de lezers. Het is voor velen wellicht een leuke puzzel om opa in zijn jonge jaren te kunnen herkennen.

sGravenzande - Marktveld

71. Het Marktplein van de stad 's-Gravenzande werd rond de eeuwwisseling vaak als Marktveld betiteld, zoals dat op deze ansicht oak het geval is. Een ansichtkaart die werd uitgegeven door enerzijds de firma Van Deventer, die nu als boek- en ofIsetdrukkerij nag volop bekendheid geniet, en anderzijds door de gezusters Van Dam, die iets noordelijker in de Langestraat hun winkeltje hadden. De huizen zijn vrijwel aIle voorzien van zonneluiken, hetgeen ons direct doet vragen of de zomers destijds wellicht beter waren dan tegenwoordig.

72. Gezieht in de Sandambaehtstraat aan het einde van de jaren twintig, wanneer we het straatbeeld en de to en heersende mode goed beoordelen. We kijken in de riehting van de Monsterseweg. Reehts was de zaak van Kees van den Berg, die op de gevel vermeldde dat hij een "Papier- touw- en zakkenhandel" had, alsmede een "maehinale zakkenstopperij", Dat zowel de handel in als de stopperij van zakken in die jaren belangrijk was, kan worden verstaan wanneer we denken aan de intensieve teelt van vroege aardappelen in 's-Gravenzande in die jaren. Er werd in deze periode nog zoveel in zakken verpakt dat er zeker plaats was voor een handel in dit verpakkingsmiddel.

73. Ergens in de jaren dertig geeft de harrnonievereniging "Kunst en Strijd" een uitvoering in de zaal van "De Spaansche Vloot". Deze harmonie, die in 1921 was opgericht, heeft vele jaren onder de eminente leiding van dirigent Willem Grebel gestaan. Pas ongeveer een tiental jaren geleden is "Kunst en Strijd" opgeheven. Of beter gezegd, zij is toen gefuseerd met "Prijst God Met Geschal Der Bazuinen". De nieuwe vereniging heeft toen gekozen voor een nieuwe naam en sindsdien is het "Animato" dat 's-Gravenzande bij tijd en wijle verrast met haar muziek.

74. De hervormde kerk zoals deze rond het jaar 1933 door de fotograaf als onderwerp van een ansicht werd uitgekozen. Het lijkt erop alsof op een zondagmiddag kerkgangers nog wat verpozing zoeken in de late middagzon. Bekend is dat de stad vroeger een kerk in het centrum had met een hoge spits, waarvan gezegd werd dat de toren diende als baken voor de zeevarenden. Van dit kerkgebouw stortte echter in 1809 de toren in, terwijl de rest van het gebouw er ook niet best aan toe was en bovendien had geleden door de val van de toren. Daarom bouwde men in 1816 een volledig nieuwe kerk, die in feite vooral m ogelijk was door een grote gift van de teenmalige koning Willem I.

s'Gra venzande - 'lolen traat

75. Rond de Eerste Wereldoorlog werd deze ansicht gemaakt van de Molenstraat (tegenwoordig Pieter Heusstraat), een zijstraat van de Sandambachtstraat. Op de hoek van de Sandambachtstraat zien we nog juist een gedeelte van de toenmalige school daar. Deze straat, ook weI als Molenslop aangcduid, was genoemd naar de korenmolen die in vroeger jaren in het huidige Zandeveld stond. Zij heeft dus niets van doen met de korenmolen die we aan de Naaldwijkseweg kennen. Deze laatste kwam hier pas aan het begin van deze eeuw.

76. Een feesteIijke optocht in 's-Gravenzande, waaraan ook de harmonie "Kunst en Strijd" haar medewerking verleende. Maar bij welke gelegenheid was dit nu precies? Het muziekkorps was nog niet in uniform gekleed, dus het moet of v66r, dan wei kart na de Tweede Wereldoorlog geweest zijn. Gezien de kleding van de omstanders, houden we het op na de oorlog. Mogelijk was het ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van de stad 's-Gravenzande, in 1946. Voor de muziek uit loopt de voetbalvereniging en eraehter komt de gymvereniging OKK.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek