's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5748-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De molen van 's-Heerenhoek werd in de zeventiende eeuw gebouwd door de ambachtsheren. Zij exploiteerden de molen niet zelf, maar deze werd steeds voor een bepaald aantal jaren verpacht. In 1774 werd de molen in erfpacht uitgegeven. In de negentiende eeuw wisselden de eigenaars vrij geregeld, totdat de molen in 1882 gekocht werd door Aalbregt Willernse Remijn. Sindsdien is de molen steeds in het bezit van de familie Remijn gebleven. Op deze foto van omstreeks 1898 staat de molenaarsknecht Dignus Rijk met vijfkinderen van de molenaar Jacob Rernijn, zoon van bovengenoemde Aalbregt. Jacob Rernijn, in 1868 te 's-Heer Arendskerke geboren, was een prominent inwoner. Hij was meer dan dertig jaar lid van de gemeenteraad, tevens een aantal jaren wethouder. Op 30 mei 1937 brandde de molen na blikseminslag af.

's 1<eerenhOeK, ~er:icht op 1<eruormde Kerk en School

10. Deze ansichtkaart geeft een beeld van een deel van de oude dorpskom omstreeks 1905. Achter de hervormde kerk staat de open bare school. die tot 1915 in gebruik is geweest en daarna werd gesloopt. Aan het wegje dat naar links loopt stonden maar een paar woningen. Het werd in de volksmond "De Boogerd" genoemd. De straat rechtdoor heet nu Benedenstraat, maar heette toen onofficieel De Zevenkoten. De bomen links zijn van de timmerman Adriaan den Hollander, in 1832 te Middelburg geboren, die in het tweede huis vanaf links woonde. Hij staat met zijn vrouw Cornelia Spruit voor zijn huis. Na haar overlijden in 1913 vertrok hij naar Den Haag. Daarna vestigde Frans Franse er een wagenmakerij.

11. De hervormde pastorie, waarvan deze foto omstreeks 1907 werd gemaakt, werd in 1871 gebouwd. De bouwkosten bedroegen in totaal f 6200,-. De Hervormde Gemeente was arm en kreeg daarom voor de bouw belangrijke subsidies van het rijk en uit het fonds voor noodlijdende kerken en personen. De rest moest worden geleend, Van de 's-Heerenhoekse Iidmaten was niemand in staat geld te verstrekken, zodat deze pastorie geheel zonder ,,'s-Heerenhoeks geld" tot stand gekomen is. Voor de deur staat Antje van der Meulen, dienstbode van de predikant. Na het verhuizen van de predikant naar Nieuwdorp in 1928, werd de pastorie verkocht en is sindsdien als particulier woonhuis in gebruik.

'S-HEERENHOEKf~ ~ X~

12. Het begin van de huidige BurgemeesterTimansweg rond 1900. In het huis rechts, met de gesloten blinden, woonde de timmerman Jan Engelbert, ernaast was het smalle huisje (slechts een deur met een raam) van de gezusters Bos, die beiden als naaister hun brood verdienden. In het derde huis vanaf rechts woonde sinds 1894 bakker Pieter Spelier. Daarnaast staat het gemeentehuis. In 1892 kocht de gemeente dat huis voor f 1150,-. Na een verbouwing, die J 1223,- kostte, werd het als gemeentehuis in gebruik genomen. Voor die tijd vergaderde de gemeenteraad in de herberg van J.B. Vervaet, thans restaurant "De Korenbeurs",

13. Het priesterkoor van de rooms-katholieke kerk zoais dat er omstreeks 1905 uitzag. Duidelijk zijn de decoraties op muren en pilaren te zien, die kort voordien zijn aangebracht. De priester achter de communiebank is Henricus Jacobus Stoopman, die van 1900 tot 1908 pastoor van 's-Heerenhoek is geweest. Vanonder het kleed op de communiebank is het houtsnijwerk te zien dat eerder aanwezig was in de oude kerk , gebouwd in 1797. Het is niet voor die kerk vervaardigd, maar van elders afkomstig. Thans is het op de verschillende aitaarmeubelen aangebracht.

<J >

~ :5

's - H E ERE N HOE K

Molendijk

14. Het begin van de Molendijk omstreeks 1900. Links staat het huis waar nu de familie Van den Buick woont. Daar woonde toen de timmerman Jan Engelbert. Het huis rechts, met een klompenhok voor de deur , is de herberg van Johannes Clarijs genaamd "In het Wapen", zoals een bord op het dak aangeeft. lets links van hct midden staat een man achter een soort standaard, waarop "RIJWIELEN" staat te lezen. De fiets was toen erg in opkomst; er waren in die tijd niet minder dan vijf rijwielhandelaren in het dorp.

's }{eerenhoek, ]Y[olEndijk

15. Deze foto is in 1912 op exact dezelfde plaats genomen als de vorige. Hoewel het nog maar ongeveer tien jaar later is, zijn toch a! belangrijke wijzigingen te zien. In het huis links heeft Jan Westerweele een winkel in manufacturen ingericht en etalageramen geplaatst. Ook de werkplaats daarnaast is verbouwd. Van de herberg rechts is de hele voorgevel vernieuwd, maar het oude klompenhok is teruggeplaatst. Toen woonde daarin Polydor Lippens, schoonzoon van de vorige eigenaar Johannes Clarijs. Hij was tevens kleermaker. Verderop woonden achtereenvolgens de barbier Pieter Rentmeester, de telefoonhoudster weduwe Janna Engelbert-Geus en de brievengaarder Laurus Wirtz.

16. Ook dit is een dorpsbecld uit her begin van deze eeuw. Rechts is de tegenwoordige Kuipersdijk , links naar beneden gaat men de Heerenstraat in. In de volksmond heet het daar echter nog steeds "Onder an 't durp". In de huizen rechts woonden achtereenvolgens Sjefvan Waardenburg, Marinus de Koning en Pieter Beulens, Zoals te zien is werd aan verharding van wcgen en straten in die tijd nag weinig aandacht besteed.

17. Dezelfde plaats als op de vorige toto, maar nu in de jaren vijftig. Vee I is veranderd, maar ook veel hetzelfde gebleven. Het nieuwe huis rechts is gebouwd door de loodgieter Ko de Hond. Het lage huisje ernaast werd bewoond door de gezusters Kaatje en Jacoba de Koning, die een winkeltje in levensmiddelen hadden. Daarnaast woonde Maatje Breviel, Beide huisjes zijn later afgebroken. Het nieuwe huis midden op de foto werd bewoond door Jan Martens. Zijn vrouw , Kaatje Visser, had een winkel in levensmiddelen. De helc rij huizen tussen de Hoofdstraat bovenaan de dijk en de Dorpsstraat onderlangs, is na 1977 atgcbroken.

's 1<eerenhoek. 1<eru15rmde pastori~

18. Een straatbeeld uit het eerste decennium van deze eeuw. Links staat de hervormde pastorie en daarnaast het huis van Frans Chamuleau. Rechts is de smidse van Marinus Blok te zien. Tussen het huis van Chamuleau en de srnederij loopt de huidige Prins Hendrikstraat. Frans Chamuleau was zelfstandig timmerman. Zijn zoon Adriaan werkte eerst bij zijn vader in de zaak , maar was later gedurende tientallen jaren koster van de roorns-katholieke kerk, terwijl zoon Kees tot op hoge leeftijd daar het orgel bespeelde. Het huis van Chamuleau is in 1976 afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek