's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5748-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Vanaf de zolder van de werkplaats met winkel van Paul Paree ("D'n 'Oek van 't pak'uus") is deze overzichtsfoto gemaakt van een kindheidsoptocht van rond 1925. De foto dateert in ieder geval van voor circa 1930, omdat toen van het huis links de hoek is weggehaald am beter uitzicht vo or het verkeer te krijgen. Langs de hele route stonden drommen mensen op straat, maar oak binnen zocht men een goede uitkijkpost, zoals de vrouw in het huis van Aalbregt Menheere (rechts), die op de vensterbank staat. De stoet werd altijd begeleid door de onderwijzers van de jongensschool. Achteraan, midden op straat, loopt meester Limonard.

ZEELAND - ZUID - B¤VEl.~l'D

40. Twee zeer geliefde onderwerpen voor ansichtkaarten zijn molens en klederdrachten. Beide zijn hier op een foto verenigd. De molen van 's-Heerenhoek was een gesloten standerdmolen die bovenop de dijk van de Nieuwe Kraayertpolder stond. Ter plaatse van de molen liep de weg aan de westzijde onderlangs de dijk. Daardoor stonden de wieken meestal naar de weg gekeerd. Als men vroeger met paarden langs de molen kwam, was men verplicht de molenaar te vragen de wieken stil te zetten, om te voorkomen dat de paarden zouden schrikken. Meestal deed men dat niet om geen oponthoud te hebben. Verschillende keren zijn hier door het op hoI slaan van de paarden ernstige ongelukken gebeurd.

41. Voor de oorlog waren auto's zeldzaam, vooral op de dorpen. In 1925 bijvoorbeeld waren er op 's-Heerenhoek in totaal maar acht personenauto's en twee vrachtauto's. De eigenaren van de personenauto's waren toen: J. Martens. J. Rijk , M. Blok , P.J. van den Buick, J. de Baar, J. Westerweele , P.J. Spelier en A. Menheere. De laatste twee waren auto's voor zes personen, Voorts had A. van 't Westeinde een l-tons vrachtauto en Chr. Schrieks een 2-tons vrachtauto. De auto op deze foto is van J. Torbijn uit Goes, de uitgever van deze kaart, De meisjes bij de auto zijn , vanaflinks: Janna de Jonge , Nellie de Vos, Sara Werri, Maatje van 't Westeinde en Corrie Paree.

42. Foto van de rooms-katholieke lagere jongensschool, gemaakt in 1929, waarschijnlijk bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Deken A.A. Tomas nam in 1852 het initiatief tot het bouwen van deze school, die in 1854 gereedkwam en voor jongens en meisjes bestemd was. Yoor die tijd gingen ook de kinderen van katholieke ouders naar de openbare lagere school. die achter de hervormde kerk stond. De bouwkosten van de nieuwe school waren f 11.472,22. Om op de kosten te sparen waren de werkJieden die aan de school werkten bij de pastoor in de kost. Op de foto staan aile Jeerlingen met op de achtergrond vanaf links de onderwijzers M.J. Joosen, W.A. Limonard, L.J. Favejee (hoofd) en C.F.J. Yerhaar. In het midden staat pastoor J .M.C. Nuijen, die hier van 1924 tot 1931 aan het hoofd van de parochie stond.

43. Deze foto van ongeveer 1905 toont de galerij met het in 1902 aangekochte orgel in de hervormde kerk. Het orgel is een in Amerika gefabriceerd harmonium van het merk Vocalion, Dit harmonium had extra brede tongen, waardoor het een krachtiger en meer "orgelachtig" geluid produceerde dan andere harmoniums. Hierdoor was de Vocation bijzonder populair voor gebruik in kerken. Na de ontmanteling van het kerkgebouw in 1972 is het instrument via een orgelliefhebber in Nieuwdorp terechtgekomen in het Nederlands Bijbelinstituut te Bosch en Duin. Later is het ingeruild bij een orgelhandel in Drachten. Na herbouw van de kerk in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem in 1988. is het harmonium op zijn oude plaats teruggekeerd.

Gr~el Ned 7(eru. Kerk

'5 7(eerenhcek

$

~ V"=. Th .???? " W,o.

44. Het onderwijzend personeel van de rooms-katholieke lagere jongensschool in 1947, wandelend voor de pastorie. Vanaf links staan op de foto: Sjaak Huige, Sjaan van Loenhoud (later mevrouw Peeters), C.F.J. Verhaar , de bovenmeester L.J. Favejee , Marie Depondt (later mevrouw De Jonge) en Kees Verbeem. Ongeveer in die tijd was het aantalleerlingen van beide lagere scholen op zijn hoogst. In 1965, na de bouwvan de nieuwe lagere school aan de Deken Tomaslaan, zijn jongens- en meisjesschool samengevoegd.

45. Dit is een klas van de rooms-katholieke rneisjesschool in 1935. Op de voorste rij banken zitten, vanaf rechts: Tanne de Vos, Ma Oosthoek, Ma Ars, Nele Boonman, Francien Stokx en Ka van 't Westeinde. Tweede rij: Nele de Winter, Piet Capello, Miene Capello, Piet Verdonk, Magd. de Winter en Marie van Gessele. Derde rij: Kee van 't Westeinde , Magd. de Jonge, Janna Smits, Mina de Jonge, Siene Boonman en Miene Boonman. Vierde rij: Tanne Vermeulen. Lenie Ars, Magd. Vermue, Ma Pover. Ncle Smits en Job Rijk. Vijfde rij: Kee Timmerman, Janna Rijk , Tine Hoondert, Lena van den Dries, Dore Capello en Mine Vette. Zesde rij: Leune van 't Westeinde, Magd. van 't Westeinde , Leune Raas. Kee Vermue, Pier Ars en Siene Traas. Achter tegen de mum staan vanaflinks: Jane Pompernolle. Job van den Dries, Janna de Jonge, Piet Vermue, mejuffrouw Hamerlinck, Kee Werri, Ma Raas, Jane Peeters, Mine van Gessele , Betje Voet, Nele Rernijn, Marie Stokx en Mien Hooftman.

46. In het landbouwtijdschrift De Nieuwe Veldbode van 7 december 1934 werd een artikel gewijd aan de zogenaamde veulen-merrie-alarminrichting, uitgevonden en geconstrueerd door de 's-Heerenhoekse elektricien P.1. Paree. Daarbij werd bovenstaande foto afgedrukt, die gemaakt is op het erf van de boerderij van Bernhard Werri aan de Werrilaan. De installatie werkte opeen accu en waarschuwde als een drachtige merrie haar veulen zou gaan werpen. Als het paard ging Jiggen rinkelde in huis een bel. De boer ging dan kijken wat er aan de hand was. Men liep natuurlijk oak weI eens voor niets naar de stal, maar volgens De Nieuwe Veldbode kwam men door de nieuwe vinding in ieder geval nooit te laat.

47. Marinus Knopjes, in 1880 geboren in Nieuwdorp, werd in 1909 als veldwachter van 's-Heerenhoek benoemd op een salaris van f 350,- per jaar, benevens vrije woning en kleding. Toen hij solliciteerde werkte hij als knecht op de boerderij van Nicolaas Remijn in de Zuid-KraayertpoJder. Hij woonde met zijn gezin in de veldwachterswoning naast het gerneenrehuis. 's-Heerenhoek was, zeker in het eerste kwart van deze eeuw, een dorp met veel vertier en dus ook met vee! werk voor de veldwachter. Knop, zoals hij altijd werd genoernd, had dan ook een zware taak om alles een beetje in het gareel te houden. Door de bijzondere situatie op het dorp was er wei vaak assistentie van een rijksveldwachter , maar het meeste kwam toch op de eigen veldwachter neer. Knopjes overleed op 5 januari 1948.

48. Kerkinterieur omstreeks 1930. Duidelijk is de preekstoel afgebeeld, die in de plaats is gekomen van de kansel die nog in de eerste kerk heeft gestaan. Deze nieuwe preekstae1 werd in 1925 bij het zilveren priesterfeest van pastoor Alphonsius David Schell art geplaatst. Hij werd betaald uit giften voor het jubileum, bijdragen van parochianen en deels oak uit het sieradcnfonds van de kerk. Rechts zit een vrouw voor het zijaltaar. Beide zijalraren, die nu niet meer aanwezig zijn, zijn gemaakt door l.A. Oor te Roermond en aan de kerk geschonken door Maria Menhecre , weduwe van Aalbregt lanse Rijk , in leven burgemeester van 's-Heerenhoek en boer op de Groene Hofstede.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek