's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5748-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Op 29 juni 1935 werden de paters Kees Rentmeester en Adriaan Visser, die beiden op afbeelding 29 staan, in het klooster van de Orde van de Oblaten van Maria in het Franse Velaines priester gewijd. Op zondag 21 juli deden beide jonge paters voor het eerst de Heilige Mis in de parochiekerk van 's-Heerenhoek. Onder begeleiding van vele miters te paard werden zij met een open koets naar de kerk gebracht. De he Ie bevolking van het dorp was aanwezig om de zegen van de twee jonge priesters te ontvangen. Daarvan zien we hier een beeld. De geestelijken op de foto zijn vanaf links: onbekend, pater Adriaan Visser. pastoor M. Vinck, pater Kees Rentmeester en kapelaan B. van Zijl.

50. Op deze foto van de Groene Hofstede van omstreeks 1925 zien we rechts de eigenaar Jan de Baar en zijn vrouw Cornelia Smits met hun twee kinderen en een dienstbode. Links staan enkeJe knechts met de paarden gereed. Jan de Baar werd in 1890 geboren en overleed in 1981. De familie De Baar kwam in 1887 door vererving in bezit van dit grote bedrijf, na het overlijden van Maria Menheere. Zij was weduwe van Laurus Aalbregtse Rijk, die op het laatst van zijn [even burgemeester van 's-Heerenhoek was. De boedel bestond uit de boerderij met 78 hectare land en een woonhuis op het dorp en daarnaast nog voor enkele tonnen aan geld. schuldvorderingen en effecten.

51. Dit is dezelfde boerderij als op de vorige foto, maar dan een aantal jaren later en nu van nit de lucht gezien. De boerderij was, zowel voor wat betreft het grondbezit als de grootte van de gebouwen, steeds een van de grootste van 's-Heerenhoek. Opvallend is het ontbreken van de voor Zeeuwse schuren zo kenmerkende witte omlijstingen. Voor het overige is alles tradition eel. Aan de overzijde van de weg ligt een weiland met daarin de gebruikelijke drinkput voor het vee. Rondom de hoeve liggen met bomen beplante weilanden. AIle beplanting is nu echter verdwenen. De prachtige schuur is tijdens de orkaan van 25 januari 1990 omvergewaaid en nadien door een moderne loods vervangen.

52. Eduard Bordui kwam in 1892 uit het Belgische Vracene met zijn gezin naar Heinkenszand. Ze gingen in "Bus" wonen, een buurtschap tussen 's-Heerenhoek en Heinkenszand , waar Eduard een bedrijfje als klompenmaker had. Zoon Theophil had een draaiorgel waarmee hij op kerrnissen voor dansmuziek zorgde. Vier andere zonen, waarvan er twee op 's-Heerenhoek gingen wonen, speelden in ecn bandje op bruiloften en partijen. Toen het orgel van Theophil afbrandde gingen zij ook op kermissen spelen. Hier zien we de "Origineel Bordui's Broederband" in zijn gloriedagen. De naam staat op de toeter vooraan. Vanaf links zien we:

Sjef, Piet. Fons en Miel Bordui, geboren in rcspectievelijk 1899,1893,1897 en 1902. Pas met de komstvan de rock-ln-rollmuziek is de band opgeheven.

53. Kinderspelen voor het gemeentehuis omstreeks 1930. Bij wclke gelegenheid dat is geweest is niet meer bekend. We zien kinderen hardlopen met een ei op een lepel, Er is nog een groot aantal vrouwen en meisjes in klederdracht te zien. Zowel de katholieke als de protestantse vrouwendracht is te herkennen. De laatste inwoonster van 's-Heerenhoek in protestantse klederdracht was Johanna van der Meulen, weduwe van Willem Slaakweg, die in 1969 is overleden. Van de momenteel nog achttien vrouwen in katholieke klederdracht is de jongste 77 jaar.

54. Charles Petrus Serrarens kreeg in 1894 vergunning voor het vestigen van een broodbakkerij in het huis wijk A no. 141, aan de huidige Burgemeester Timansweg. Zijn stiefzoon, tevens aanstaande schoonzoon , Pieter Jacobus Spelier kwam toen als bakker in de zaak. Diens zoon Eduard, gehuwd met Magdalena Huige , nam later de bakkerij over. De gebouwen werden volledig vernieuwd en het kleine huisje van de gezusters Bos (zie afbeelding 12) werd er toen bij getrokken. Het brood werd door de bakkers overal bij de mensen thuisbezorgd, oak in de veraf gelegen polders. Al heel vroeg had Pieter Spelier daarvoor een auto. Op deze foto uit circa 1938 zien we zijn zoon Eduard links voor diens nieuwe auto, samen met de knecht Wannes Geys. Naast Spelier waren in die tijd nag drie andere bakkers op het dorp.

55. De boerderij Nassauweg 28, waar nu de gebroeders Martens woncn, is een van de oudste van 's-Heerenhoek. Zij kwam rand 1850 in bezit van Dingenis Lambregtse. Na diens overlijden in 1865, kwam zijn dochter Pieternella, gehuwd met Jan Jacobse Rijk , op de hoeve. Pieternella stierf al in 1873, Jan Rijk in 1914. Daarna kocht Matthijs de Jonge , gehuwd met Adriana Engelbert, de boerdcrij en bleef er tot 1939 wonen. Toen kocht Pieter Martens, de vader van de huidige bcwoners, het bedrijf. Op deze afbeelding staat echter de ecrdergenoemdc Jan Rijk met enkele dochters en kleinkinderen. De fOIO geeft ecn goed beeld van een gemiddelde boerderij uit die tijd, met goed onderhouden gebouwen, de bewoners op hun zondags en de beste wagen op her erf.

B. Timansweg, s'Heerenhoek.

56. Deze zeldzame ansichtkaart gceft ons een beeld uit circa 1930 van het dorp vanaf de Burgemeester Timansweg. De dijk heette vroeger Singeldijk , een naam die ook nu nog algemeen wordt gebruikt. Links staat het huis waar voordien burgemeester Timans woonde. Daarnaast het huis dat in 1915 door Charles Petrus Serrarens junior is gebouwd ais vervanging van het huisje van Willem de Jongc, die gehuwd was met Cornelia van 't Westende , beter bekend als Kee Bus. In her midden staat de rij huizen die met het winkeltje van Magdalena van Zunderen begint. Uiterst rechts staat de smederij van Adriaan de Jonge, die later uitgegroeid is tot de tegenwoordige rnachinefabriek voor landbouwwerktuigen AMAC.

57. De Dorpsstraat is als de "belangrijkste" straat van het dorp te beschouwen. Dat is al van oudsher zoo De naam zelf is pas sinds 1920 officieel in gebruik. Vanaf de zeventiendc eeuw werd de naam Voorstraat gebruikt. Niet aileen stonden hier de voornaamste herbergen, de jaarlijkse veemarkt vond er eveneens plaats. Later was het ook de plaats van de kerrnis. Op deze foto van ongeveer 1950 zien we vanaf rechts de winkel van Jaap de Jonge en de woningen van Paul Parce , de gezusters Paree en Leen Peeters. Dan de winkel van Jan de Hond en de huizen van Bertus Joosen en Lau Geus. Verderop staan de bakkerij van Pieter Rijk en de cafes van de familie Van den Buick, Pieter van Eykeren en Guust Bordui. Daarna het huis van Ko de Hand, het winkeltje van Piet Bos en de smederij van Jan Stoks.

58. Antonius Kramer kwam op 14 juli 1936 als pastoor naar 's-Heerenhoek. Hij werd op 12 december 1873 te Assendelft geboren en op 2 maart 1902 priester gewijd. Zijn gouden priesterfeest werd hier zeer uitgebreid gevierd op zaterdag 23 en zondag 24 februari 1952. Pastoor Kramer beleefde zijn hele pastoraat door moeilijke tijden. Hij kwam in een tijd van diepe rnaatschappelijke crisis met grote problemen voor veel van zijn parochianen. Daarna kwam de oorlog en werd hij uit de pastorie verdreven, waarbij deze door de bezetter beschadigd en totaal uitgewoond werd. In de periode na de oorlog vergde het herstel van oorlogsschade aan de kerkelijke gebouwen veel energie van de inmiddels bejaarde pastoor. Hij overleed op 27 april 1955 in het ziekenhuis te Goes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek