's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5748-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Hier staat de plaatselijke huisarts W.H.C.C.J. Lucas Luyckx in zijn apotheek. Gedurende tientallen jaren was hij een prominent en zeer gezien man in het dorp. Hij werd in 1887 in 's-Gravenhage geboren en kwam in 1920 vanuit Leiden als arts naar 's-Heerenhoek, waar toen allang geen dokter meer woonde. Omdat zijn broer Theo sinds 1918 hier burgemeester was, zal de komst van de dokter zeker daaraan te danken zijn. De dokter deed vrijwel aile visites op de fiets; aileen voor veraf wonende patienten maakte hij gebruik van een taxi. In 1958 ging de praktijk van dokter Lucas Luyckx over naar zijn zoon Jan. De "oude" dokter overleed in 1968.

60. Van geen enkel ander gebouw in 's-Heerenhoek zijn zoveel ansichtkaarten uitgegeven als van de roornskatholieke kerk. Gelukkig is ook het interieur vaak afgebeeld, waardoor de ontwikkeling ervan kan worden gevolgd. Afbeelding 3 is de oudst bekende interieurfoto. De hier afgebeelde kaart geeft een totaaloverzicht van het interieur, gezien naar het altaar , zoals het in de periode van circa 1930 tot 1970 was. De drie glas-inloodrarnen in her priesterkoor dateren van de bouwtijd en zijn gemaakt door de glazenier Nicolai. De beschilderingen op de rnuren en gewelven zijn pas na 1900 aangebracht.

61. Bij grate kerkelijke feesten zoa Is een eerste Heilige Mis of een priesterjubileum, maar ook bij andere bijzondere plechtigheden, werd de kerk extra versierd. Daarvoor gebruikte men onder andere lange banen stof, die vanuit de gewelven omlaag hingen en aan de bovenkant van de pilaren werden bevestigd. Ook met bloemen en graen gaf men dan de kerk een zo feestelijk mogelijk aanzien. Maar niet aileen bij de grate feestdagen was er veel werk in de kerk. Op alle werkdagen werden ten minste twee Heilige Missen opgedragen en op zondagen drie. Daarnaast was het elke zondagmiddag lof met daarna een samenkomst van de braederschap van de Heilige Familie. Door dat alles had de koster , Adriaan Charnulcau, nagenoeg een dagtaak in de kerk.

62. In mei 1940 deed Pieter Rernijn, geboren in 1914 op de boerderij Dijkzicht in de Zuid-Kraayertpolder, zijn eerste Heilige Mis, bij welke gelegenheid deze foto is gemaakt. Daarop staan, vanaf links: pastoor A. Kramer, Ko Verdonk, Jaap Rernijn, Willem Rernijn , Pieternella Rernijn-Verrnue , Jan Boonman, Ko Vermue , Antonia Remijn, Adriana Boonman-Rernijn, Antonia Remijn-van 't Westeinde , Cornelia VermueRernijn , Adriaan Vermue en Bastiaan Remijn. Zittend: Maria Rernijn-Verrnue , Jozina Verrnue-Remijn, Nicolaas Remijn (vader), Pieter Rernijn, Pieternella Remijn-Remijn (moeder) en Catharina VerdonkRemijn. Na een verdere opleiding is Pieter Remijn enige tijd godsdienstJeraar geweest. Daarna werd hij kapelaan in Oegstgeest en pastoor in Naarden, waar hij in 1972 is overJeden.

63. Veertig jaar lang was Hubrecht Franse de om roeper van 's-Heerenhoek. Pas in oktober 1966, toen hij 80 jaar werd, is hij ermee opgehouden. Opverzoek van het gemeentebestuur of van particulieren deed hij zijn ronde al bellend op de fiets en stapte op vaste plaatsen af om dan met luide stem zijn bericht op te zeggen ofte lezen. Uit oorlogstijd is een aantal van die berichten bewaard gebJeven. Zo moest hij in opdracht van de burgemeester op J 1 februari J 943 het volgende bericht omroepen: Het is de Duitsche Weermacht bekend dat zich in deze gemeente een Engelsche Vlieger ophoudt. Deze moet v66r tien uur aangebracht worden bi] den Burgemeester van 's-Heerenhoek op het Gemeentehuis. Gebeurt dit niet dan worden gijzelaars uit deze gemeente medegenomen.

64. Op 19 juni 1949 werd in Goes op een concours deze foto gemaakt van de meisjcszangvereniging Laetitia. Vanaf links staan, op de achterste rij: Tannie Koole, Maatje de Jonge , Corrie van den Dries, Kaat Martens, Corrie Westdorp, Zus van Bremen, Corrie Maison. Nellie Westdorp, Cathrien Koole en Paula Verdonk. Middelste rij: Corrie de Jonge, Gre Wcstdorp, Corrie Oosthoek , Sjaan Uitterhoeve (dirigente), Marietje de Vas. Corrie Stockx en Maatje Boonman. Vooraan: Joke Spelier , Lies Faes, Clazien Paree en Rosa Spelier.

65. In 1949 werd van de kerk met omgeving deze luchtfoto gemaakt. Links onderaan staat de jongcnsschool, gebouwd in 1854 en nadien verschillende keren uitgebreid. Direct links naast de kerk staat de bewaarschool en links daarboven het in 1938 gebouwde vercnigingsgcbouw De Jeugdhoeve. Achter de kerk liggen het voetbalveld en het kerkhof. Rondom de pastorie ligt de uitgebreide en fraaie tuin. In de periode voor de oorlog heeft de parochie op maatschappelijk gebied vaoral veel voor de jeugd tot stand gebracht. Naast tal van activiteiten die men voor de jongeren ondernarn, werden oak de bouw van De Jeugdhoeve en de aanleg van het sportveld volle dig door de kerk betaald.

66. Constant Frederik Alphons Marie van Horsigh, op 2 augustus 1895 te Oosterhout geboren, kwam in 1920 als ambtenaar naar 's-Heerenhoek. Op 3 mei 1923 werd hij tot burgemeester en secretaris benoemd. Na zijn afscheid op 1 mei 1957 vertrok hij naar Breda, waar hi j op 3 j anuari 1968 overleed. zi j n ambtsperiode kenmerkte zich door grote problemen. Vooral de crisis in de jaren dertig was voor her arme 's-Heerenhoek rarnpzalig. In de oorlog waren de problemen niet minder: door zijn principiele houding werd burgemeester Van Horsigh op 9 januari 1944 door de Duitsers gearresteerd en als gijzelaar gevangen gezet. Zijn toch al zwakke gezondheid heeft daardoor zeer geleden. Van Horsigh was een beminnelijk en rechtvaardig man. Voor zijn grote verdiensten op maatschappelijk gebied kreeg hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

67. De gemeenteraad in de samenstelling van 1954. Deze raad kwam op 25 april 1953 zonder verkiezingen tot stand. De standsorganisaties voor boeren, middenstanders en arbeiders bepaalden in onderling overleg wie er in de raad zou komen en dienden gezamenlijk een lijst in. Omdat er geen andere kandidatenlijsten werden ingediend, waren verkiezingen niet nodig. Op de foto zien we, zittend vanaflinks: Toon Faes (die kwam op 27 oktober 1954 in de plaats van het overleden raadslid P. de lange), wethouder Piet Raas, burgemeester C.F.A.M. van Horsigh en wethouder Eduard Spelier. Staand: Bastiaan Remijn, Lau Traas, Adriaan lanse en Piet de Baar.

68. Een aardig tafereeltje bij de regenbak. De foto is gemaakt bij het huis van Pieter Sinac aan de Burgemeester Timansweg (nummer 43). Het huis is enkele jaren geleden afgebroken en door een dubbel huis vervangen. Met de zogenaamde pitkete! in de hand staat Nele Rijk , de vrouw van Pieter Sinac. Naast haar staat haar zuster Kee. De hoogbejaarde man op de stoel is hun vader Aalbregt Rijk. Deze woonde vroeger op de boerderij "De Papenrnuts" in Ellewoutsdijk. De klederdracht van de vrouwen is de gewone zondagse dracht. Kleedde een vrouw zich op haar best, dan droeg ze een zogenaamde doffe schort, die van een fijne kwaliteit zwart laken was gemaakt. Door de week werd de kanten bovenmuts niet gedragen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek